Táto legislatíva mení mnohé aspekty poskytovania ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Schválenie zákona o optimalizácii siete nemocníc bolo podmienkou pre čerpanie historicky najvyššej finančnej pomoci Slovensku z fondov EÚ – z balíka obnovy. Ide o finančnú injekciu v objeme jednej miliardy eur.  

Reforma má vytvoriť optimálnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí pacientom dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť s efektívnym financovaním. Zároveň jej cieľom je dosiahnuť komplexnosť zdravotnej starostlivosti. To znamená, že nemocnica má robiť len také výkony, pri ktorých je schopná zvládnuť aj prípadné komplikácie a niesť za ne zodpovednosť.

Nové rozdelenie nemocníc

Nemocnice sú po novom rozdelené do piatich úrovní, pričom I. úroveň je najnižšia a V. úroveň najvyššia. Úroveň nemocnice neznamená jej kvalitu, ale hovorí o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú môže poskytovať: Čím vyššia úroveň, tým väčší rozsah a komplexita starostlivosti, ktorú nemocnica musí poskytovať.

Zdravotná poisťovňa môže zazmluvniť v jednotlivých nemocniciach už iba takú zdravotnú starostlivosť, ktorú nemocnice smú poskytovať na základe svojho programového profilu (ten je daný práve úrovňou nemocnice).

Je preto kľúčové, aby všetci v systéme (praktickí lekári aj špecialisti, záchranky a aj nemocnice navzájom) vedeli pacienta správne nasmerovať do nemocnice, ktorá môže poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacient potrebuje. Toto smerovanie pacienta však v novom systéme stále nie je doriešené, čo vnímame ako veľký problém. Zoznam zmluvných programov v jednotlivých nemocniciach pre rok 2024 je možné zatiaľ nájsť tu.

hierarchia_nemocnic.png

Zdroj obrázka: MZ SR

Zavádza sa tiež úplne nová klasifikácia zdravotnej starostlivosti: medicínske programy, medicínske služby a úrovne, ktoré musia začať nemocnice vykazovať. Podrobnosti určuje vyhláška, ktorá má spolu s prílohami viac ako 2500 strán a ktorá sa pripravovala skoro dva roky. Podľa nej zdravotné poisťovne budú môcť hradiť iba tú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude zaradená do zazmluvnených programov (buď povinný, schválený doplnkový alebo nepovinný program). Bude existovať aj „zakázaná“ starostlivosť, ktorú zdravotná poisťovňa v jednotlivých nemocniciach nebude môcť zazmluvniť a uhradiť.

Očakávame preto, že dôjde k presunu časti hospitalizácií z nemocníc nižšej úrovne do nemocníc vyššej úrovne. Aby toto boli nemocnice vyššej úrovne schopné kapacitne zvládnuť, mali by si nemocnice medzi sebou čo najskôr dohodnúť možnosť aj opačného presunu najmä následnej a jednodňovej starostlivosti do nemocníc nižšej úrovne.

Sieť nemocníc

Do siete sú zaradené nemocnice II. až V. úrovne, ktoré o tom dostali rozhodnutie MZ SR. Súčasťou siete môžu byť aj nemocnice I. úrovne, ak majú pridelený doplnkový program – tieto nemocnice tiež dostali rozhodnutie MZ SR o zaradení do siete.

Na nemocnice v sieti sa vzťahujú podmienky zákona o optimalizácii v plnom rozsahu a sú povinné plniť podmienky kategorizácie určené vyhláškou (predovšetkým kritériá kvality, minimálne počty výkonov, personálne a materiálno-technické vybavenie). V prípade, že nemocnice nebudú plniť tieto kritériá aspoň na 80 %, zdravotná poisťovňa im podľa zákona bude povinná znížiť úhradu za zdravotnú starostlivosť.

S nemocnicami zaradenými do siete musí zdravotná poisťovňa uzatvoriť zmluvu v rozsahu schválených doplnkových a povinných programov. Zdravotné poisťovne tak majú po novom veľmi obmedzené možnosti pri zazmluvňovaní – jedine pri vybraných nepovinných programoch môžu rozhodovať, akú starostlivosť v nemocniciach zazmluvnia. Väčšina zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach je však určená centrálne rozhodnutiami MZ SR.

O tom, ktoré nemocnice sa dostali do prvej siete nemocníc, rozhodlo ministerstvo zdravotníctva predovšetkým na základe kritérií geografickej dostupnosti a spádovosti.

  • Geografickú dostupnosť určuje čas dojazdu pacienta do nemocnice: napr. 30 minút do nemocnice II. úrovne;  90 minút dojazd do nemocnice IV. úrovne
  • Spádovosť určuje počet pacientov v spádovom území: pokiaľ v ňom nie je dostatočný počet pacientov, nemocnica nemôže byť zaradená do siete na danej úrovni   

O zaradení do siete a o doplnkových programoch pre rok 2025 bude rozhodovať Komisia pre tvorbu siete, čím sa zvýši transparentnosť celého procesu.

Všetky ostatné nemocnice sa považujú za nemocnice I. úrovne. To sú nemocnice mimo siete, ktoré rozhodnutie z MZ SR nedostali. Tieto nemocnice môžu poskytovať iba nepovinné programy podľa prílohy č. 1 (Programový profil pre nemocnice 1. úrovne) k vyhláške, ak sa dohodnú so zdravotnou poisťovňou na zazmluvnení.

Tieto nemocnice by mali poskytovať:

  • predovšetkým jednodňovú a následnú starostlivosť
  • prípadne základné chirurgické výkony

Za zložitejšími výkonmi bude musieť pacient cestovať do nemocnice vyššej úrovne, kde však dostane  kvalitnejšiu starostlivosť.

Zoznam nemocníc zaradených do siete aj s označením ich úrovne, nájdete tu. Podrobné informácie o zaraďovaní nemocníc do siete sú zhrnuté na weboch https://sietnemocnic.sk/siet-nemocnic  a https://www.health.gov.sk/?Siet-nemocnic.


MAPA_nemocnic_2024.jpg

Čo náš čaká najbližšie?

K 1.1.2024 sme zazmluvnili vo všetkých nemocniciach povinné, doplnkové aj nepovinné programy. Teraz nás čaká nové vykazovanie medicínskych služieb podľa vyhlášky, vychytávanie a riešenie chýb pri kategorizácii medicínskych služieb a analýza presunov produkcie medzi jednotlivými nemocnicami.

Cieľom je úprava vyhlášky a aj samotného zákona 540/2021 Z.z. s účinnosťou najneskôr od 1.1.2025 tak, aby sa odstránili chyby a problémy, ktoré prax ukázala. Ministerstvo by malo dopracovať viaceré chýbajúce metodiky o zaraďovaní nemocníc do siete, vyhodnotenie siete a metodiku výpočtu indikátorov kvality.

Najneskôr 1.7.2024 by sa mala zaviesť úhrada prostredníctvom DRG mechanizmu na vybrané skupiny zdravotnej starostlivosti (pôrody, výmena bedrového a kolenného kĺbu, vybrané onkologické a kardiologické výkony), čo zvýši tlak na správne vykazovanie medicínskych služieb.


Najčastejšie otázky k reforme nájdete na tomto mieste.