Ide zhruba o štvrtinu všetkých hospitalizácií a veľkú väčšinu jednodňovej starostlivosti. Zákon zároveň stanovuje lehoty, dokedy by mal byť poistenec odliečený.

Týmto krokom sa definuje nárok pacienta, čo je významný posun oproti doterajšiemu fungovaniu systému. Doteraz poistenec nemal žiadnu informáciu o tom, koľko najviac by mal čakať na potrebný plánovaný výkon. Kľúčové je však nastaviť realistické čakacie doby tak, aby to zdravotný systém dokázal zabezpečiť.

Lehoty časovej dostupnosti sú stanovené pre 629 medicínskych služieb a pre tieto medicínske služby je poskytovateľ povinný viesť zoznamy čakajúcich poistencov. Pre výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti je táto povinnosť posunutá až k 1.4.2024. Od 1.1.2025 pribudne  povinnosť pre zdravotné poisťovne zabezpečiť pre poistenca iného poskytovateľa v prípade, že dostane u lekára termín, ktorý prekračuje lehotu časovej dostupnosti.

Zoznamy čakajúcich poistencov budú pre zvýšenie transparentnosti zverejnené v druhom štvrťroku 2024 na stránke NCZI, kde si poistenec na základe svojho jedinečného ID návrhu bude môcť overiť svoje zaradenie a poradie v zozname podľa poskytovateľa a medicínskej služby.

Táto stránka bude tiež zobrazovať priemerné čakacie doby u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To má poistencovi pomôcť nájsť si takého poskytovateľa, u ktorého sa čaká kratšie.  Fungovať to však bude iba vtedy, keď poskytovatelia budú nahlasovať svojich pacientov na čakacie zoznamy korektne. Je to relatívne náročný administratívny proces.

Zákon je rozsiahly a v implementácii vidíme stále veľa nedoriešených otázok. Sme však optimisti. „S veľkou pravdepodobnosťou to najmä v počiatočnej fáze môže v praxi spôsobovať zmätok. Preto prosíme o vzájomné pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu pri nastavovaní nových pravidiel a procesov pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti. Veríme, že spolu to úspešne zvládneme,“ hovorí generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Viac informácií o tom, ako zaraďujeme poistencov do čakacieho zoznamu, nájdete na tomto mieste.

Najčastejšie otázky k reforme a čakacím zoznamom nájdete na tomto mieste.