Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. DôveraPomáha je programom integrovanej zdravotnej starostlivosti, ide teda o spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti.

Základným stavebným kameňom tohto typu programov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. Náklady, ktoré sa ušetria dobrou koordináciou zdravotnej starostlivosti a zamedzením plytvania a neefektivity, zdravotná poisťovňa zdieľa spolu s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť financií v zdravotníctve.

Výhody pre zapojeného poskytovateľa

 • Pre praktického lekára zapojeného v programe DôveraPomáha

  • Možnosť získať viac ako 15 % nad rámec základného kontraktu vďaka:
   • predplateným výkonom pri každej návšteve pacienta
   • vyššej váhe kritérií kvality, efektívnosti a inovácií na celkovej úhrade
   • vyššej platbe za výkony nad hypertonikmi za splnenia kritérií kvality liečby hypertenzie
   • ďalším odmenám za zapojenie sa do aktivít v DôveraPomáha
  • Nástroje na lepšie riadenie zdravotnej starostlivosti svojich pacientov: objednávkový systém, špecializovaný portál na Elektronickej pobočke, programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov.
  • Údaje a spätná väzba, porovnanie s ostatnými lekármi.
  • Možnosť stretávať sa s ostatnými lekármi v programe a zástupcami zdravotnej poisťovne na pravidelných schôdzkach, priestor na výmenu skúseností a získanie nových zaujímavých informácií.
  • Konkurenčná výhoda oproti ostatným lekárom: možnosť ponúknuť benefity pre pacientov naviac.
 • Pre ambulantného špecialistu zapojeného v programe DôveraPomáha

  • Bezlimitné prostredie: cieľom je sústreďovať našich poistencov do siete lekárov zapojených v programe DôveraPomáha, je preto potrebné uvolniť limity bez výnimky.
  • Možnosť získať dodatočnú odmenu až do výšky 8 %.
   • Za splnenie kritérií kvality, efektívnosti a inovácií vďaka vyššej zvýhodnenej cene bodu.
   • Za aktivitu v objednávkovom systéme (napr. bonus 10€ pri prijatí objednávky za nového pacienta.
  • Dodatočná zákazka od praktických lekárov zapojených v programe, ktorí smerujú pacientov k zapojeným ambulantným špecialistom.
 • Pre diabetológa zapojeného v programe DôveraPomáha diabetikom

  • Bezlimitné prostredie na základe kvalitnej zdravotnej starostlivosti: cieľom je sústreďovať našich poistencov do siete kvalitných lekárov, o ktorých vieme, že zodpovedne pristupujú k liečbe svojich pacientov berúc do úvahy aj finančné hľadisko. Zapojeným lekárom preto uvoľňujeme objemové limity.
  • Možnosť získať dodatočnú odmenu za dodržiavanie štandardov liečby a aktivitu v programe až do výšky 15 %.
  • Nástroje na lepšie riadenie zdravotnej starostlivosti svojich pacientov: objednávkový systém, špecializovaný portál na Elektronickej pobočke s informáciami o liečbe pacienta, pravidelne aktualizované odporúčania liečby.
  • Nástroje na priamu motiváciu a vzdelávanie pacienta: edukácie a bonusový program pre poistencov.
  • Možnosť vykazovať a mať uhradený výkon EKG.
  • Možnosť stretávať sa s ostatnými lekármi v programe a zástupcami zdravotnej poisťovne na pravidelných schôdzkach, priestor na výmenu skúseností a získanie nových zaujímavých informácií.
 • Výkonnostné kritériá

  • Výkonnostné kritériá sú nástroj, ktorým sa snažíme zapojených poskytovateľov odmeňovať za aktivitu nad rámec základného kontraktu zdravotnej starostlivosti a to či už aktivitu administratívneho charakteru, alebo priamo ako odmena za výsledky liečby. Ide vlastne o súbor kritérií, na základe ktorých Poisťovňa odmeňuje Poskytovateľa za plnenie cieľov programu, teda predovšetkým za poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti.
  • Výkonnostné kritériá vyhlasuje zdravotná poisťovňa kvartálne, najneskôr pred začiatkom kvartálu, na ktorý sú kritériá platné. Vo vyhlásení je jasne uvedená metodika výpočtu a pravidlá pre ich vyhodnocovanie. Vyhodnotenie plnenia výkonnostných kritérií oznamuje poisťovňa po skončení príslušného štvrťroka, najneskôr pred skončením nasledujúceho kvartálu.

Povinnosti pre zapojeného poskytovateľa

 • Aktívne využívať nástroje programu a aktívne sa zapájať v programoch kvality a efektívnosti a programoch starostlivosti o chronicky chorých pacientov s cieľom napĺňať ciele programu.
 • Aktívna snaha plniť Výkonnostné kritériá.
 • Zúčastňovať sa pravidelne schôdzí členov programu (minimálne na polovici schôdzí).
 • Zapojenie do objednávkového systému pod názvom DôveraPomáha nečakať: objednávanie poistencov v rámci siete poskytovateľov zapojených v programe a zároveň poskytnutie vlastných termínov na objednanie poistencov v štandardnom rozsahu vyhlásenom poisťovňou. Aktuálne vyhlásený štandardný rozsah pre zapojenie Poskytovateľa do objednávkového systému je 2,5 hodiny týždenne.
 • Aktívna komunikácia a propagácia benefitov programu pre poistencov: Objednávkový systém a DôveraPomáha diabetikom.

Ako sa môžem zapojiť do programu DôveraPomáha?

V programe sa môžu zúčastniť lekári ambulantnej zdravotnej starostlivosti s adresou miesta prevádzky v niektorom z regiónov (dostupnosť služieb), v ktorých je vyhlásený program. Účasť v programe je dobrovoľná, nad rámec základnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zapojiť sa môže všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast alebo pediater, ktorý:

 • Má minimálne 200 kapitovaných poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera
 • Má spoľahlivé pripojenie na internet
 • Aktívne využíva elektronické služby Dôvery: t.j. aktívna Elektronická pobočka a aktívne využíva BL Online

Zapojiť sa môže lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý:

 • Má minimálne 200 ošetrených poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za posledných 12 mesiacov
 • Má spoľahlivé pripojenie na internet
 • Aktívne využíva elektronické služby Dôvery: t. j. aktívna Elektronická pobočka a aktívne využíva BL Online
 • Žiadosť o zapojenie do programu bude vyhodnotená z pohľadu potrieb siete lekárov v regióne

V prípade, že Vás program zaujal a myslíte si, že by ste sa radi stali súčasťou siete progresívnych poskytovateľov, s ktorou sa spolu učíme ako má vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti budúcnosti, pošlite e-mail na niektorú z nasledovných adries a my vás budeme kontaktovať.

 • Pre región Košice: doverapomaha.ke@dovera.sk
 • Pre región Prešov: doverapomaha.po@dovera.sk
 • Pre región Nitra: doverapomaha.nr@dovera.sk
 • Pre región Trnava: doverapomaha.tt@dovera.sk

V prvej fáze si dohodnete stretnutie s regionálnym pracovníkom z poisťovne a môžete sa prísť pozrieť na schôdzku so zapojenými Poskytovateľmi, aby ste videli priebeh stretnutí. Dostanete k dispozícii návrh dodatku k Zmluve a sami sa rozhodnete, či chcete vstúpiť do Programu.

Čo sú programy integrovanej (riadenej) zdravotnej starostlivosti?

Programy integrovanej (riadenej) zdravotnej starostlivosti predstavujú spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti. Základným stavebným kameňom tohto typu programov je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá zdieľa spoločnú motiváciu, ciele a nástroje. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste. Náklady, ktoré sa ušetria dobrou koordináciou zdravotnej starostlivosti a zamedzením plytvania a neefektivity, zdravotná poisťovňa zdieľa spolu s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť financií v zdravotníctve. Dochádza tak vlastne k integrácii poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom programov riadenej starostlivosti je:

 1. vyššia bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti vďaka integrácii zdravotnej starostlivosti o pacienta, lepšej koordinácii a zdieľaniu poznatkov a informácii medzi poskytovateľmi a aplikácii štandardizovaných postupov;
 2. vyššia efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z úspory nákladov profitujú poskytovatelia vo forme vyšších platieb od poisťovne ako aj pacienti prostredníctvom vyššej úrovne a kvality zdravotných služieb;

Cieľom programu je zmeniť a zjednotiť motivácie v systéme:

 • poskytovateľom chceme platiť za

  • liečenie
  • zlepšenie zdravotného stavu
  • koordináciu
  • efektivitu
 • v súčasnom systéme im platíme za:

  • existenciu
  • produkciu
  • počet pacientov

Program DôveraPomáha nie je prvým programu riadenej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Program DôveraPomáha je voľným nasledovníkom projektu Plán MEDIPARTNER, ktorý fungoval 5 rokov od 1.7.2012 do 30.6.2017 v okresoch košického a nitrianskeho kraja. K 1.7.2017 sme pristúpili k zásadnej úprave, pri ktorej sme program výrazne zjednodušili a ďalej budeme rozvíjať tie časti programu, ktoré sa nám najviac osvedčili a to predovšetkým spolupráca s ambulantnými lekármi, programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov, objednávkový systém a komunikácia na poistencov a samozrejme rozvoj programov kvality a efektívnosti.

Podporujeme kvalitu a efektívnosť

Prinášame súbor špecifických nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Relevantné medicínske aspekty kvality a efektívnosti („usmernenia liečby") predkladá poisťovňa na schválenie Odbornej komisii zdravotníkov programu. Po ich schválení sú pre všetkých účastníkov programu, záväzné odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Poskytovateľ je oprávnený postupovať podľa konkrétnej situácie a svojho uváženia odlišne od vydaných usmernení liečby. Je však povinný na požiadanie Poisťovne odlišný postup zdôvodniť.

V súčasnosti sú v rámci programu DôveraPomáha realizujú nasledovné aktivity pre zvýšenie kvality a efektívnosti:

 • zníženie preksripcie antibiotík u všeobecných lekárov na ochorenia dolných dýchacích ciest (viac informácií)
 • prevencia a záchytu prediabetu a diabetu
 • program starostlivosti o chronicky chorých pacientov - DôveraPomáha diabetikom (viac informácií)
 • program DôveraPomáha hypertonikom

Programy starostlivosti o chronicky chorých pacientov

V 90-tych rokoch v USA vznikli programy managementu chronicky chorých, tzv. disease management program-y.

Tieto programy obsahujú 2 kľúčové časti:

 • Lepšia koordinácia a organizácia zdravotnej starostlivosti: aby sme sa začali pozerať na pacienta a jeho ochorenie ako na celok s cieľom zlepšiť jeho zdravotný stav.
 • Väčšie zapojenie pacienta do procesu liečby: pretože pri chronických ochoreniach je kľúčová časť liečby práve v rukách pacienta, bez aktívneho prístupu pacienta je de facto nemožné dosiahnuť dobré výsledky liečby.

Základný predpoklad, z ktorého vychádzajú tieto programy: kvalitnou liečbou je možné zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu pacienta a rozvoju komplikácií. Z dlhodobého hľadiska sa výsledok prejaví v nižších nákladoch na liečbu chronicky chorých.

Aktuálny zoznam programov starostlivosti o chronicky chorých pacientov

Pacienti sa do programu DôveraPomáha diabetikom registrujú

Podpísaním súhlasu a registrácie do Programu u zapojeného diabetológa, alebo všeobecného lekára v programe DôveraPomáha. Ošetrujúci diabetológ môže zapojiť pacienta prostredníctvom online alebo papierovej registrácie. V Elektronickej pobočke vyplní potrebné údaje, vytlačí súhlas, zabezpečí podpis pacienta a podpísaný súhlas odošle na korešpondenčnú adresu zdravotnej poisťovne Dôvera. Pacient sa môže do programu prihlásiť aj sám zavolaním na Dialinku, alebo vo vybraných pobočkách Dôvery.

Viac informácií o registrácii pacienta

Zoznam osôb zúčastnených v Programe

Sieť zapojených poskytovateľov

Your browser does not support iframes.

Spoločnosť KLIENT PRO, s.r.o. - spoločnosť, ktorá zabezpečuje administráciu vybraných časti programu DôveraPomáha.

Skúsenosti lekárov z Plánu Medipartner

Viktória Verebesová pôsobí ako praktická lekárka pre dospelých v Leviciach. Program DôveraPomáha ju zaujal a zapojila sa doň medzi prvými kolegami, ešte pod názvom Plán MEDIPARTNER. Presvedčili ju výsledky pilotného projektu v Košiciach a v Českej republike. Nový systém je podľa nej výhodný pre všetky strany - pacientov, lekárov i zdravotné poisťovne.

Aké výhody vidíte v tomto programe pre zdravie pacientov?

Veľkou výhodou pre pacientov je možnosť okamžitého objednania sa na vyšetrenie a ušetrenie si zbytočných a pre organizmus namáhavých vyšetrení.

Čo môže byť podľa Vás najväčšou výhodou pre chorých?

To, že ako všeobecná lekárka môžem svojim pacientom vybrať lekára špecialistu. To je podľa mňa najväčšia výhoda - posielam ho k tomu, komu dôverujem a viem, že môjho pacienta vylieči adekvátne. Nemusím sa obávať, že pacient bude blúdiť po rôznych špecialistoch, častokrát si dá urobiť duplicitné vyšetrenia, ktoré sú zbytočné. Zaťažujú nielen zdravotnú poisťovňu a míňajú sa na ne peniaze nás všetkých, ale predovšetkým zaťažujú pacientov organizmus. Či už sú to odbery krvi alebo rôzne vyšetrenia prostredníctvom prístrojov.

Veríte tomu, že pacienti zmenia svoje správanie, že nebudú vyhľadávať duplicitné vyšetrenia, aby mali istotu?

Áno, hoci sme len na začiatku takejto zmeny správania. Pacienti doteraz neuvažovali o zdraví ako o niečom, čo majú z veľkej časti vo svojich rukách. Svedčí o tom aj zanedbávanie prevencie. Bude treba ešte vynaložiť veľké úsilie, povedzme aktivitami v médiách, aby sa to zmenilo. My všeobecní lekári sme len omrvinka v tomto procese, pretože máme nesmierne množstvo pacientov v ambulanciách a nesmierne množstvo byrokracie. Všetci sme na jednej lodi, pritom „koláč" je len jeden a krájame z neho všetci. Preto je potrebné, aby sme pracovali spolu, organizovane. Tak, aby sa predišlo duplicitným vyšetreniam a opakovaným návštevám u špecialistov s rovnakým zameraním iba preto, že pacient, povedzme prvému neverí.