Klasifikačný systém DRG je transparentný nástroj na porovnávanie výkonnosti nemocníc a je jedným z predpokladov spravodlivého a motivujúceho úhradového mechanizmu. Zároveň sa vďaka nemu dostáva do informačných systémov nemocníc a zdravotných poisťovní oveľa viac údajov v elektronickej podobe.

V úhradovom mechanizme Dôvery je možné uplatňovať DRG od 1. januára 2017.

Čo znamená uzatvorenie DRG kontraktu?

  • zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • zlepšovanie kódovania podľa klasifikačného systému

DRG 2021

A. DRG relevantné dokumenty:

DRG 2020

A. DRG relevantné dokumenty:

Metodické usmernenie (ÚDZS) č.02/1/2019 účinné od 1.1.2020

DRG 2019

A. DRG relevantné dokumenty:

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín DRG 2019
Zoznam pripočítateľných položiek pre DRG s kódmi pre vykazovanie

A. DRG doplňujúce a operatívne informácie

Vykazovanie pripočítaľných položiek

Zdravotná poisťovňa Dôvera po rokovaní na úrovni Asociácie zdravotných poisťovní odporúča, aby poskytovateľ v prípade, ak požaduje úhradu pripočítateľnej položky, vykázal takúto pripočítateľnú položku v položke „50", v type dávke 274b jednoznačný kód podľa stĺpca „kód PP pre vykazovanie do ZP" zo Zoznamu pripočítateľných položiek. Zároveň v položke „51" sa ku každej z pripočítateľných položiek vykázaných v položke „50", uvedie nadobúdacia cena pripočítateľnej položky. V prípade vykázania určených transfúznych liekov (PPT01-03 a PPT05-07) sa v položke „51" cena za každú jednotku prevyšujúcu počet 4 jednotiek ( ≥ 5 jednotiek) vykazuje ako pevná cena pripočítateľnej položky určená platným Cenovým opatrením. Vykazovanie kódov výkonov a ich lokalizácie (položky „32" a „33" dávky) nie je týmto dotknuté.

Vykazovanie HP v súvislosti s potvrdenou infekciou covid-19

Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274B) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou covid-19 budú aj naďalej ako hlavné diagnózy vykazované diagnózy platné v Definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia.

Nové doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (covid-19)

  • U07.1 - Potvrdená diagnóza covid-19
  • U07.2 - Podozrenie na infekciu covid-19

je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.