Niekedy môže byť za vznikom dlhu alebo evidenciou platiteľa medzi dlžníkmi banalita. Napríklad nesprávne číslo účtu, nepresné alebo neuvedené identifikačné údaje platby - variabilný symbol, špecifický symbol, alebo neplnenie si niektorej oznamovacej povinnosti. Vtedy sa môže stať, že vás evidujeme ako dlžníka, hoci ním v skutočnosti nie ste.

Zásady správneho platenia:

 • preddavky platiť pravidelne mesačne,
 • dodržiavať lehotu splatnosti a platiť najneskôr do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. za september do 8. októbra príslušného roka, za október do 8. novembra príslušného roka, atď.)
 • platiť správnu výšku preddavku na poistné určenú zákonom (t. j. platiť buď povinnú minimálnu sumu alebo sumu oznámenú v ročnom zúčtovaní poistného. Pre výpočet preddavku môžete použiť kalkulačku.
 • číslo nášho účtu IBAN pre platenie poistného: SK49 8180 0000 0070 0046 4464,
 • variabilný symbol: vaše rodné číslo,
 • konštantný symbol: 3558
 • špecifický symbol: v tvare MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok, za ktorý oneskorene uhrádzate preddavok na poistné (napr. za január 2020 v tvare 012020).

Čo riskujete, keď neplatíte?

 • Dlžník - poistenec má z verejného zdravotného poistenia nárok na úhradu iba urgentnej život zachraňujúcej zdravotnej starostlivosti, t. j. všetky „bežné" návštevy u lekárov, či plánované hospitalizácie a zákroky, kúpele, lieky v lekárňach (aj predpísané lekárom), atď. si musí uhradiť sám „z vlastného vrecka".
 • Dlžník (aj zamestnávateľ, aj SZČO, aj samoplatiteľ) riskuje zvýšené náklady súvisiace s uplatnením úrokov z omeškania, pokút čo trov exekúcie pri vymáhaní nedoplatkov.
 • Informácie o dlžníkoch (aj zamestnávateľoch, aj SZČO, aj samoplatiteľoch) zdravotné poisťovne zdieľajú s bankami a ďalšími inštitúciami, čo dlžníkovi komplikuje prístup k úverom, dotáciám alebo eurofondom.
 • Dlžník (aj zamestnávateľ, aj SZČO, aj samoplatiteľ) je uverejnený vo verejne prístupnom zozname dlžníkov na webe.