Samoplatiteľ

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v roku 2023 v sume 84,77 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 42,38 €).

SZČO

Minimálny vymeriavací základ je 605,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 211 € čiže z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím).

Mesačné poistné:

Je minimálne 84,77 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %).
  • Je minimálne 42,38 € pre SZČO so zdravotným postihnutím.Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).
  • Nie je určené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu.

Sumu preddavku zo skutočne dosiahnutého základu z príjmov z podnikania sme vypočítali a oznámili sme vám v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2021.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2022 platili preddavok v rozpätí od 79,31 € do 84,77 € (v prípade osoby so zdravotným postihnutím od 39,65 do 42,38 €), v roku 2023 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 84,77 €, resp. 42,38 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2023 za január 2023.

Zamestnanci a zamestnávatelia

U zamestnancov a zamestnávateľov nedochádza k zmene výšky preddavkov na poistné. Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistného jehozamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci.
  • zamestnanec: platia sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím
  • zamestnávateľ: platí sa 10 % z mesačného príjmu, resp. 5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím


Platiteľ dividend

Spoločnosť, ktorá v roku 2023 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 72 660 € (60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2021, ktorej výška je 1 211 €).