Niekedy môže byť za vznikom dlhu alebo evidenciou platiteľa medzi dlžníkmi banalita. Napríklad nesprávne číslo účtu, nepresné alebo neuvedené identifikačné údaje platby - variabilný symbol, špecifický symbol alebo neplnenie si niektorej oznamovacej či vykazovacej povinnosti. Vtedy sa môže stať, že vás evidujeme ako dlžníka, hoci ním v skutočnosti nie ste.

Preto vám ako zamestnávateľovi odporúčame dodržiavať zásady správneho platenia, ktorými sú:

 • preddavky platiť pravidelne mesačne,
 • dodržiavať lehotu splatnosti Vami vykázaných preddavkov na poistné (t. j. platiť v deň výplaty za príslušný mesiac alebo, ak nie je deň výplaty určený, platiť najneskôr posledný deň nasledujúceho mesiaca),
 • platiť správnu výšku preddavku na poistné,
 • číslo nášho účtu IBAN pre platenie poistného: SK52 8180 0000 0070 0074 7747
 • variabilný symbol: 8-miestne IČO + dvojmiestne poradové číslo organizačnej jednotky (alebo „00", ak nemáte organizačnú jednotku),
 • konštantný symbol: 3558
 • špecifický symbol: v tvare MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok, za ktorý oneskorene uhrádzate preddavok na poistné (napr. za január 2020 v tvare 012020).

Čo riskujete, keď neplatíte

 • Dlžník - poistenec má z verejného zdravotného poistenia nárok na úhradu iba urgentnej život zachraňujúcej zdravotnej starostlivosti, t. j. všetky „bežné" návštevy u lekárov, či plánované hospitalizácie a zákroky, kúpele, lieky v lekárňach (aj predpísané lekárom), atď. si musí uhradiť sám „z vlastného vrecka".
 • Dlžník (aj zamestnávateľ, aj SZČO, aj samoplatiteľ) riskuje zvýšené náklady súvisiace s uplatnením úrokov z omeškania, pokút čo trov exekúcie pri vymáhaní nedoplatkov.
 • informácie o dlžníkoch (aj zamestnávateľoch, aj SZČO, aj samoplatiteľoch) zdravotné poisťovne zdieľajú s bankami a ďalšími inštitúciami, čo dlžníkovi komplikuje prístup k úverom, dotáciám alebo eurofondom.
 • Dlžník (aj zamestnávateľ, aj SZČO, aj samoplatiteľ) je uverejnený vo verejne prístupnom zozname dlžníkov na webe.