Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní. Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmeny udiali.

Od 1.1.2021 nám oznámenia zasielate výhradne elektronicky prostredníctvom bezplatnej Elektronickej pobočky. V nej nám dáta zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém alebo len doplníte do vopred pripraveného formulára. (Pozn.: Na základe novely zákona o zdravotnom poistení už nie je možné po 31.12.2020 zasielať oznámenie za dvoch či jedného zamestnanca papierovo.)

V prípade nesprávne oznámených údajov je potrebné zaslať opravné oznámenie do 30 dní odo dňa doručenia chybového protokolu od zdravotnej poisťovne.

Pri vypĺňaní hromadného oznámenia používajte kód našej zdravotnej poisťovne 2400

Oznamovacie povinnosti sú ustanovené v § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/2014 v platnom znení.