Od 1.1.2018 si už nemôže odpočítateľnú položku uplatňovať zamestnávateľ, zamestnanec však naďalej vo svojej časti príjmu/vymeriavacieho základu odpočítateľnú položku uplatňovať môže.

Odpočítateľná položka sa môže uplatniť iba príjmov zo zamestnania (t. j. príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Teda nie je možné ju uplatniť napríklad z príjmov z podnikania, zo živnosti, a pod.

Koho sa presne týka

Odpočítateľnú položku uplatnia zamestnávatelia za svojich zamestnancov, ktorí sú:

 • v pracovnom pomere
 • v štátnozamestnaneckom pomere
 • v obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. v služobnom pomere alebo v štátnej službe; policajti, prokurátori, vojaci, colníci, hasiči, ...)

pričom nie je rozhodujúca výška pracovného úväzku.

Koho sa netýka

Odpočítateľnú položku si nemôžu uplatniť:

 • živnostníci,
 • samostatne zárobkovo činné osoby (umelci, športovci, obchodní zástupcovia, ...)
 • osoby s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmu,
 • osoby s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmu,
 • osoby s príjmami z dividend,
 • osoby pracujúce na dohody (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
 • zvýhodnení zamestnanci, ktorí sú poistencami štátu (t. j. zamestnanci, ktorí boli pred uzatvorením pracovného pomeru dlhodobo viac ako 12 mesiacov nezamestnaní),
 • osoby pracujúce na základe príkaznej zmluvy,
 • členovia štatutárnych orgánov, ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
 • spoločníci s. r. o., ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
 • ústavní činitelia, poslanci,
 • žiaci a študenti na odbornej praxi,
 • obvinení vo väzbe alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody a pod.

Nový výkaz preddavkov na poistné

Mesačné preddavky na poistné zamestnávatelia vypočítajú z príjmu (vymeriavacieho základu) zamestnanca zníženého o OP, t. j. nie ako doteraz z celkového dosiahnutého príjmu. Preto bolo potrebné upraviť „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa" a dátové rozhranie pre elektronické zasielanie mesačných výkazov preddavkov na poistné. Upravené a novelizované formuláre a dátové rozhrania sú zverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Podmienky uplatnenia odpočítateľnej položky

1. Fyzická osoba - zamestnanec oznámi do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru (alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu) zamestnávateľovi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na tlačive „Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku". Oznámenie je tiež uverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Ak počas trvania pracovného pomeru si zamestnanec u svojho zamestnávateľa, ktorý preddavky na poistné vykazuje a vypočítava na mesačnej báze, nárok na odpočítateľnú položku neuplatní, skutočnosť či zamestnanec má alebo nemá nárok na odpočítateľnú položku zistí zdravotná poisťovňa po uplynutí kalendárneho roka pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného z celoročných príjmov zamestnanca. Pri vykonaní ročného zúčtovania poistného môže Dôvera zistiť a oznámiť zamestnancovi (a aj jeho zamestnávateľovi) prípadný preplatok na poistnom z dôvodu, že nárok na odpočítateľnú položku vznikol.

2. Odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na poistné môže uplatniť iba jediný zamestnávateľ zamestnanca. (Ak bude mať fyzická osoba počas kalendárneho roka viacerých zamestnávateľov, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného).

Prihlasovanie zamestnanca s odpočítateľnou položkou

 • ak si zamestnávateľ uplatňuje odpočítateľnú položku za zamestnanca, tak zamestnávateľ neposiela do zdravotnej poisťovne žiadne oznámenie.
 • to neplatí, ak sa zamestnanec pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľ).Vtedy zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P. Kód 2P sa zasiela, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:
  • fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
  • má nárok na odpočítateľnú položku a
  • pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.
 • prostredníctvom kódu 2P sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výška odpočítateľnej položky

 • za kalendárny mesiac je výška najviac 380 eur,
 • za celý rok je výška najviac 4 560 eur (12 mesiacov*380 eur minimálna mzda),
 • s rastom príjmu sa odpočítateľná položka znižuje o dvojnásobok zvýšenia príjmu (t. j. s nárastom príjmu o 1 euro sa znižuje vždy o 2 eurá; napr. ak mesačný príjem je 381 eur, odpočítateľná položka je v 378 eur),
 • ak príjem zamestnanca za mesiac je menej ako 380 eur, odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu,
 • ak príjem zamestnanca za mesiac je 570 eur alebo ak príjem za celý rok je 6 840 eur (12 mesiacov*570 eur), odpočítateľná položka je nula,
 • alikvotne sa znižuje v závislosti od počtu dní v mesiaci, keď zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky (napr. nebol celý mesiac zamestnancom, mal neplatené voľno, absenciu),
 • odpočítateľná položka sa ale neznižuje, ak zamestnanec v mesiaci poberal nemocenské, materské alebo ošetrovné.

Zaokrúhľovanie

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Presné a detailné rozpätia dosiahnutého príjmu/príjmov a k nim prislúchajúcich odvodových odpočítateľných položiek sú parametrizované v softvéroch k automatizovanému spracovaniu miezd.