Poistné sa tiež platí z nezdaňovaných dividend vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, fyzická osoba (daňovník) priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z "ostatných príjmov", sa poistné vypočítava a platí.

Ak boli takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2017 a daňovník ich prizná vo svojom daňovom priznaní, zdravotná poisťovňa z nich vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017, ktoré vykoná do 30.9.2018, treba mať ale na zreteli spôsob ich zdaňovania (čo je ale otázka pre daňový úrad). Ak sa z nich daň odvedie zrážkou, potom sa z nich poistné nevypočítava.

Poistné sa nevypočítava a neplatí z podielov na výnosoch a na majetku člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.