Zmenu je potrebné oznámiť s uvedením kódu 2S (kde 2 vypovedá, že ide o zamestnanca a S o zamestnanca v štrajku) do ôsmich pracovných dní. Štrajkujúci zamestnanec neplatí za dni štrajku preddavok na poistné.

Východiská

  • § 24 písm. o) zákona 580/2004 Z .z. o zdravotnom poistení: „zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom"
  • Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/2014 v platnom znení