V časti za zamestnanca je uplatňovanie odpočítateľnej položky naďalej možné. Buď na mesačnej báze z preddavku na poistné, alebo na ročnej báze v ročnom zúčtovaní poistného.

Potom v mesačných výkazoch za január 2018 a nasledujúce mesiace:

  • vymeriavacím základom zamestnávateľa je položka „Celková výška príjmu“ a preddavok na poistné sa vypočítava v sadzbe 10 %, resp. 5 % u zamestnanca so zdravotným postihnutím
  • vymeriavacím základom zamestnanca je položka „Vymeriavací základ“ a preddavok na poistné sa vypočítava v sadzbe 4 %, resp. 2 % u zamestnanca so zdravotným postihnutím

Viac o vykazovaní a výpočte odpočítateľnej položky sa dočítate na stránke Ministerstva zdravotníctva SR v usmernení Usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky.

S účinnosťou od 1. januára 2018 musí zamestnávateľ v zdravotnej poisťovni oznámiť zamestnanca z dôvodu jeho účasti na štrajku (pozn.: od 31.12.2017 sa v zdravotnej poisťovni prihlasoval a aj odhlasoval ako samoplatiteľ sám zamestnanec). Zmenu je potrebné oznámiť do ôsmich pracovných dní a spôsob oznámenia ustanoví Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štrajkujúci zamestnanec neplatí za dni štrajku preddavok na poistné.

Východiská z novelizovaného zákona 580/2004 Z .z. o zdravotnom poistení:

  • § 13 ods. 1: Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ak § 13a neustanovuje inak.
  • § 13 ods. 4: Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
  • § 13 ods. 5: Vymeriavací základ zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého zamestnanca podľa odseku 1 za rozhodujúce obdobie neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a a upravený podľa odseku 9.
  • § 13a ods. 1: Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) z ktorého má právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 (ďalej len "príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky") sa znižuje o odpočítateľnú položku; to neplatí, ak ide o zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v).
  • § 24 písm. o): zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom.