Opakovaný recept

Ak dlhodobo užívate konkrétny liek, dietetickú potravinu alebo dlhodobo používate tú istú zdravotnícku pomôcku, lekár vám môže vystaviť opakovaný elektronický recept. Ušetrí vám tak množstvo návštev ambulancie len kvôli predpísaniu ďalších balení.

Lekár v elektronickom opakovanom recepte určí

  • platnosť receptu (maximálne na 365 dní od dátumu predpisu)
  • počet balení lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré je možné vydať na jeden výber
  • koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi, teda periódu opakovania (napríklad 30 dní, najviac však 3 mesiace)
  • počet možných výberov za obdobie platnosti opakovaného receptu (2 a viac), pričom do celkového počtu výberov je nutné započítať aj prvý výber

Prvý výber z opakovaného receptu

Musíte ho urobiť v zákonnej lehote, inak celý opakovaný recept prepadne. To znamená, že lieky si musíte vybrať do 7 dní od predpísania a zdravotnícke pomôcky do 30 dní od predpísania. Tým sa opakovaný recept aktivuje a budete môcť robiť ďalšie výbery liekov, potravín alebo pomôcok. Vždy však až po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, tak ako to určil predpisujúci lekár. Vybrať si lieky skôr, ako uplynie lekárom určený čas (perióda opakovania), nie je možné.

Dôležité upozornenie

V prípade, že v období medzi predpísaním lieku, potraviny alebo pomôcky a ich vydaním sa zmení legislatíva a prestanú byť hradené z verejného zdravotného poistenia, musí lekár pôvodný predpis zneplatniť a vystaviť nový.

V opačnom prípade by ste si museli liek, pomôcku alebo dietetikum hradiť v plnej výške.