Prerušenie kúpeľnej liečby

Dĺžku liečebného pobytu pre každú diagnózu stanovuje zákon. Obvykle trvá 21 dní, v určitých špecifických prípadoch až 28 dní. Ak by ste ukončili liečebný pobyt skôr, kúpeľná liečba môže byť neúčinná a nemusia vám pomôcť. Stáva sa však, že je prerušenie nevyhnutné. Ako treba postupovať?

Ochorenie

Ak vám zdravotný stav nedovoľuje absolvovať procedúry, ošetrujúci lekár v kúpeľoch vám o tom vystaví potvrdenie a môžete odcestovať domov.

Keď sa vyliečite, môžete pokračovať v začatej liečbe. Podmienka je, aby ste to stihli do skončenia platnosti kúpeľného návrhu.

Rodinné dôvody

Prerušiť liečbu na krátky čas môžete aj z vážnych rodinných dôvodov (napr. úmrtie rodinného príslušníka). Opätovný nástup na kúpeľnú liečbu je potrebný bezodkladne.

Po uplynutí platnosti kúpeľného návrhu nie je možný opätovný nástup do kúpeľného zariadenia, aj keď nebola vyčerpaná celá schválená dĺžka pobytu.

Ďalšie dôvody na prerušenie liečby

Z iných ako vyššie spomenutých dôvodov je možné kúpeľnú liečbu prerušiť len so súhlasom ošetrujúceho lekára v kúpeľnom zariadení. V tomto prípade však strácate nárok na pokračovanie v liečbe.

Práceneschopnosť (PN)

  • Väčšina pacientov nastupuje na kúpeľnú liečbu ešte počas pooperačnej PN-ky. Operáciu aj kúpeľnú starostlivosť absolvujú naraz počas jednej PN.
  • Ak nastupujete na kúpeľnú liečbu až po ukončení PN-ky, máte nárok na ďalšiu PN počas celej dĺžky trvania kúpeľnej starostlivosti.

Pri riešení tejto situácie sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára.