Lieky

Ako pacient máte právo na informácie o maximálnej výške doplatku za predpisovaný liek, o možnosti náhradného lieku a maximálnej výške doplatku za tento náhradný liek.

Zistíte to vďaka našej službe Výhodné lieky.

To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva.

Doplatky za lieky vrátime:

  • držiteľom preukazov ZŤP,
  • invalidným a starobným dôchodcom,
  • deťom do 6 rokov.

Ak patríte do jednej z kategórií, vrátime vám doplatky za lieky v rámci platnej legislatívy cez tzv. limit spoluúčasti.

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa podieľate na úhrade zakúpených liekov vždy za jeden štvrťrok. Po prekročení výšky limitu vybraným skupinám poistencov vrátime doplatky za lieky, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi tých, určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade pod názvom lieku.

Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí za doplatky za lieky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Nárok na vrátenie doplatkov za lieky majú títo poistenci:

Skupina poistencov
 Výška limitu spoluúčasti
Držiteľ preukazu ZŤP
12 eur
Invalidný dôchodca/ Invalidný výsluhový dôchodca
12 eur
Invalidná osoba bez nároku na dôchodok
12 eur
Starobný dôchodca
30 eur
Výsluhový dôchodca
30 eur
Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
30 eur
Dieťa do 6 rokov
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
10 eur
Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
0 eur

Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“)
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky.

Cena a výška doplatkov za lieky

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene. Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.