Chirurgia

Chirurgia zahŕňa početné špecializácie a pododbory, ktoré pokrývajú celé spektrum diagnostických a liečebných metód. Patrí sem tradičná operačná a konzervatívna chirurgia, cievna aj onkologická chirurgia. Laparoskopické operácie, miniinvazívne výkony a videoasistované výkony minimalizujú operačné vstupy aj celkovú záťaž pre pacienta.

Hradené výkony

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia vám uhradíme každý výkon realizovaný zo zdravotných dôvodov. Výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov určených pre jednotlivé ochorenia, vám môžeme plne alebo čiastočne uhradiť len s predchádzajúcim súhlasom nášho revízneho lekára. Žiadosť o takýto súhlas podáva do poisťovne lekár, nie pacient.

Korekčné, plastické a estetické výkony

Tieto výkony sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípadoch, ak sú medicínsky opodstatnené, teda ak sú indikované zo zdravotných dôvodov, napríklad pri popáleninách. Výkony požadované poistencom z estetických dôvodov vám nepreplatíme.

Doplatky za nadštandardné ošetrenie

Ošetrujúci lekár môže požadovať doplatok za nadštandardné ošetrenie, ktoré prekračuje rámec verejného zdravotného poistenia. Tieto poplatky je však povinný uviesť v cenníku a vopred na ne upozorniť pacienta.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom