Chirurgia

Chirurgia zahŕňapočetné špecializáciea pododbory, ktoré pokrývajú celé spektrum najmodernejších diagnostických a liečebných metód od tradičnej operačnej a konzervatívnej, cez cievnu chirurgiu, onkologickú chirurgiu až po laparoskopické operácie, miniinvazívne výkony a videoasistované výkony, ktoré minimalizujú operačné vstupy aj celkovú záťaž pre pacienta.

Hradené výkony

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia vám uhradíme každý výkon realizovaný zo zdravotných dôvodov. V prípade výkonu, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov určených pre jednotlivé ochorenia, vám ho môžeme plne alebo čiastočne uhradiť len s predchádzajúcim súhlasom nášho revízneho lekára. Žiadosť o takýto súhlas podáva do poisťovne lekár, nie pacient.

Korekčné, plastické a estetické výkony

Takéto výkony sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípadoch, keď sú medicínsky opodstatnené, teda indikované zo zdravotných dôvodov (napr. pri popáleninách). Výkony požadované poistencom z estetických dôvodov vám nepreplatíme.

Doplatky za nadštandardné ošetrenie

Ošetrujúci lekár môže požadovať doplatok za nadštandardné ošetrenie, ktoré prekračuje rámec verejného zdravotného poistenia. Tieto poplatky je však povinný uviesť v cenníku a vopred na ne upozorniť pacienta.