Práceneschopnosť (PN)

Práceneschopnosť (PN) vypisuje na žiadosť pacienta príslušný praktický lekár, s ktorým má poistenec - pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  • Podmienka uzatvorenej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacienta so všeobecným lekárom musí byť vždy splnená.
  • Iba v prípade neodkladného prijatia do nemocnice vystavuje PN príslušná nemocnica.