Dôverné informácie

  1. Pojem dôverné informácie zahŕňa všetky neverejné informácie, ktoré by mohli byť využité konkurenciou alebo ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť spoločnosť. Spoločnosť Dôvera chráni dôvernosť finančných, prevádzkových, obchodných a iných informácií, ktoré jej patria alebo súvisia s jej podnikateľskými aktivitami.
  2. Zamestnanci musia zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách (know how spoločnosti, hodnoty charakteru autorských práv ako napr. obsah a  vzhľad aplikácií a funkčnosti informačných systémov, práva patentovej ochrany či ochranných známok), ktoré im boli zverené spoločnosťou okrem prípadu, keď je  zverejnenie informácií schválené alebo povinné v zmysle platných právnych predpisov. V takom prípade zamestnanec poskytne iba nevyhnutné informácie a upozorní prijímateľa na ich citlivosť a stupeň dôvernosti.
  3. Zamestnanci nesmú uvedené informácie použiť vo vlastný prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby.
  4. Povinnosť chrániť informácie patriace spoločnosti sa viaže aj na zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer v spoločnosti.