Konflikt záujmov

 1. Konflikt záujmov predstavuje situáciu, pri ktorej osobné záujmy (napríklad vyhliadka zisku pre seba alebo blízku osobu, ekonomického alebo iného prospechu) motivujú alebo môžu motivovať zamestnanca konať proti najlepším záujmom spoločnosti.
 2. Zapájanie sa zamestnancov do činností, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nie je povolené.
 3. Medzi takéto činností patrí:
  • nevhodné ovplyvňovanie pri nábore nových pracovníkov, povyšovaní alebo odmeňovanie rodinných príslušníkov alebo blízkych priateľov – zamestnancov spoločnosti,
  • nechať sa ovplyvniť vzťahmi s príbuzenskými alebo inými osobnými väzbami s osobami pracujúcimi v spoločnosti, ktorá má dodávateľské alebo partnerské vzťahy s Dôverou, pri rozhodovaní v súvislosti s dodávateľmi alebo inými partnermi,
  • využívať majetok zamestnávateľa vrátane e-mailových kont, obchodného mena alebo zariadení zamestnávateľa  pre svoj osobný prospech alebo pre prácu pre iné spoločnosti,
  • úmyselná úprava výsledkov kontroly pod tlakom kontrolovaného subjektu pri práci revíznych lekárov, revíznych farmaceutov, kontrolórov platiteľov poistného či prešetrovateľov podvodov,
  • vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu zamestnávateľa.
 4. Ak zamestnanec zistí konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu a preukázateľným spôsobom informovať svojho nadriadeného a ten s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu posúdi, či ide o konflikt záujmov alebo nie. Ak zamestnanec neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad.