O webe

Webová stránka www.dovera.sk je oficiálnou stránkou zdravotnej poisťovne Dôvera, podporovanou systémom Cyclone3 od spoločnosti Comsultia. Stránku chránia bezpečnostný systém a certifikát, zverejnené informácie autorský zákon.

Bezpečnosť zaručená

Prostredie webovej stránky je chránené bezpečnostným systémom SSL, ktorý prostredníctvom kódovania chráni dáta počas elektronického prenosu. Táto služba bráni neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a informáciám uvedeným v Elektronickej pobočke.

Na zvýšenie dôveryhodnosti používame medzinárodne akceptovaný certifikát, ktorý garantuje, že pristupujete na správny server a k správnym údajom.

Pod ochranou autorského zákona

Materiály zverejnené na stránke www.dovera.sk sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. (ďalej len "autorský zákon"). Použitie a kopírovanie týchto materiálov je možné len v súlade s platnou právnou úpravou.

Logo spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len ako "zdravotná poisťovňa") je chránené ochrannou známkou Európskej únie, t. j. zdravotná poisťovňa má výhradné právo na používanie tohto loga v rámci celej Európskej únie, má právo zakázať používanie loga tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania svojich práv.

Prepojenie s inými webovými stránkami

Webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou www.dovera.sk, nesmie:

a. bez súhlasu zdravotnej poisťovne kopírovať obsah webovej stránky www.dovera.sk.,

b. bez súhlasu zdravotnej poisťovne naznačovať, že zdravotná poisťovňa schvaľuje subjekt prevádzkujúci prepojenú webovú stránku alebo jeho produkty alebo služby,

c. nepravdivo, neúplne alebo klamlivo vysvetľovať vzťah prevádzkovateľa prepojenej webovej stránky voči zdravotnej poisťovni,

d. naznačovať, opisovať alebo predkladať akékoľvek nesprávne, neúplné, klamlivé alebo zavádzajúce informácie o službách a činnosti zdravotnej poisťovne,

e. bez súhlasu zdravotnej poisťovne akýmkoľvek spôsobom a formou používať logo zdravotnej poisťovne.

Obsah prepojenej webovej stránky nesmie:

a. zneužívať dôveru návštevníka webovej stránky, nedostatok jeho skúseností alebo vedomostí,

b. prezentovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,

c. obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,

d. propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,

e. prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,

f. prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,

g. ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie návštevníka webovej stránky,

h. prezentovať produkty ako prospešné zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín, ak to nie je preukázané odborným posudkom,

i. prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,

j. využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie),

k. obsahovať osobné údaje alebo údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,

l. zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,

m. zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä:

  1. podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
  2. zobrazovať ich v nebezpečných situáciách,
  3. nabádať ich na nákup nevhodných produktov alebo produktov, ktorých predaj je týmto osobám zakázaný, alebo na nákup produktov prostredníctvom telefónu, telefaxu alebo elektronickej počítačovej siete tak, že sa zneužije ich neskúsenosť a dôverčivosť,
  4. obsahovať priamo výzvu maloletým osobám, aby nabádali rodičov alebo iné osoby na nákup produktov.

Obsah prepojenej webovej stránky musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.

Podporované prehliadače


Plne podporovaný
Podporovaný s obmedzeniami*
Nepodporovaný**
dovera.sk
MS Edge 2019   
Chrome >= 72   
Firefox >= 64   
Opera >= 58   
MacOS Safari 13
IE 11
IE <=9   
IE 10
prihlaska.dovera.sk
IE 11
MS Edge 2019
Chrome >= 72
Firefox >= 64   
Opera >= 58
MacOS Safari 13
Windows Safari 5.34

IE <= 9   
IE 10


*niektoré prvky nemusia fungovať správne
**
podpora nie je garantovaná