Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Spoločnosť Dôvera rešpektuje a chráni osobné údaje všetkých osôb, ktorých údaje má k dispozícii. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzený alebo ustanovený účel a len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania v zmysle vnútorných postupov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. K osobným údajom majú prístup zamestnanci, ktorí ich potrebujú poznať z dôvodu ich pracovného zaradenia a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich pracovných úloh.
  2. Právo na súkromie zamestnancov spoločnosti Dôvera je rešpektované uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. Je zakázané skúmanie údajov týkajúcich sa súkromného života zamestnancov. Za skúmanie sa považuje aj spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti v prípadoch, kedy to nevyplýva z pracovnej náplne zamestnanca alebo kedy na ich spracúvanie nebol daný dôvod alebo pokyn nadriadeného.
  4. Zamestnancom nie je dovolené také správanie, ktoré by mohlo viesť k nelegálnemu použitiu osobných údajov a informácií týkajúcich sa súkromia vrátane ich použitia akýmikoľvek inými osobami, ktoré na to nie sú oprávnené.