Protikorupčná politika

  1. Spoločnosť odmieta a zavrhuje korupciu v akejkoľvek forme a za akýchkoľvek okolností. Vo všeobecnosti sa korupciou rozumejú protispoločenské i protiprávne javy vo verejnom i súkromnom sektore. Ide o postup, ktorý nie je tolerovaný.
  2. Zamestnanci spoločnosti nebudú poskytovať a ponúkať úplatky verejným činiteľom a iným osobám, sami ich nebudú od nich prijímať ani podnecovať iných, aby tak činili. Za „úplatok“ sa považuje čokoľvek majetkovej alebo nemajetkovej povahy, čo je určené na ovplyvňovanie verejného činiteľa alebo inej osoby s cieľom vybudovať, udržať alebo zaistiť nejakú výhodu pre spoločnosť alebo seba, alebo sa tak môže vykladať. Môže to znamenať ovplyvňovanie činiteľa/partnera pri výkone jeho pracovných povinností, motivovanie verejného činiteľa na zanedbanie svojich povinností alebo prekročenie svojich úradných právomocí.
  3. Zaväzujeme sa účinne preverovať akýkoľvek prejav korupcie, nahlasovať ho a riešiť v súlade so zákonom. Akýkoľvek úplatok alebo pokus o úplatok musí  zamestnanec ihneď nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému. Ak má pochybnosť, či určité správanie môže byť vyhodnotené ako korupcia alebo úplatkárstvo, zamestnanec má právo obrátiť sa na compliance officera spoločnosti, aby uvedené správanie posúdil. Pokiaľ nie je s ohľadom na vzniknutú situáciu možné ihneď sa obrátiť na priameho nadriadeného alebo compliance officera, je zamestnanec povinný dištancovať sa od takého správania (najmä v prípade prijímania úplatku) a takéto plnenie dôrazne odmietnuť, ideálne so svedkami.