Sponzorstvo a darcovstvo

  1. V spoločnosti Dôvera sa poskytovanie a prijímanie darov a pohostinnosť toleruje len vtedy, ak ide o obchodnú pozornosť, nie sú väčšej materiálnej hodnoty a ani časté a ktoré nikdy nie sú určené na nezákonné ovplyvňovanie rozhodnutí.
  2. Dary a pohostenie sa dávajú bez očakávania ich vrátenia a nikdy nesmú ovplyvňovať nestranné rozhodovanie uskutočňované kýmkoľvek, ani sa nesmie vytvárať dojem, že toto rozhodovanie ovplyvňujú. Transparentnosť a vhodnosť darov a pohostinnosti sú obzvlášť dôležité počas výberových konaní.
  3. Namiesto odovzdávania darov zamestnancom umožní spoločnosť svojim partnerom podporiť jej dobročinné iniciatívy. Všetky dobročinné príspevky a sponzorstvo musia  byť transparentné, uskutočňovať sa v súlade s platnými zákonmi a nesmú sa  používať na zakrývanie korupcie.
  4. Malá pozornosť s celkovou hodnotou nižšou ako 100 EUR, reklamné predmety (napr. perá, kalendáre a pod.), pracovné obedy a večere, nápoje a účasť na konferenciách odovzdané bez zámeru ovplyvňovať sa môžu prijať/darovať bez toho, aby ich bolo potrebné zaregistrovať ako dary. Avšak akýkoľvek typ odovzdaného alebo prijatého daru s celkovou hodnotou väčšou ako 100 EUR (kumulatívne od/pre toho istého partnera za rok) sa musí zaregistrovať (na emailovej adrese [email protected]) a môžu sa prijať len s písomným súhlasom priameho nadriadeného.
  5. Dary, služobné obedy a večere a naplánované udalosti s  hodnotou vyššou ako 100 EUR, ktoré sa nezaznamenajú do registra darov, budú považované za úplatkárstvo. Ak zamestnanec nevie zistiť hodnotu daru, obráti sa na svojho priameho nadriadeného.
  6. Ak dar nie je možné odmietnuť z praktických dôvodov (napr. už je doručený a nie je možné ho odôvodnene poslať naspäť), zamestnanec dar odovzdá na OĽZ a tento bude ponúknutý  na charitatívne účely, o čom bude vyhotovený záznam.