Štatút súťaže „Doplňte si údaje a vyhrajte iPhone 14“

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B

( „Poisťovňa“ alebo „Vyhlasovateľ“)

2. Termín súťaže: 20.01.2023 – 28.02.2023

3. Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre poistencov Poisťovne, ktorí splnia podmienky súťaže podľa článku 5 tohto štatútu súťaže ( „Účastník“).

4. Výhra: 3x Apple iPhone 14.

5. Podmienky súťaže:

5.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

5.2 Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí si pre potreby výkonu verejného zdravotného poistenia v sprístupnenom elektronickom formulári, ktorý sa Účastníkovi zobrazí po načítaní QR kódu uvedeného na zadnej strane listu – Oznámenia o výške preddavku v roku 2023, v termíne od 20.01.2023 do 28.02.2023 doplnia, aktualizujú alebo potvrdia kontaktné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo a vyznačia políčko „Chcem byť zaradený do súťaže o iPhone 14“; v prípade, ak Účastník aktualizuje/zmení alebo doplní mobilné telefónne číslo, musí Účastník toto aktualizované/zmenené alebo doplnené mobilné telefónne číslo overiť prostredníctvom zaslaného SMS kódu podľa pokynov uvedených v elektronickom formulári.

5.3 Každý Účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

5.4 Za doplnenie, aktualizáciu alebo potvrdenie mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy získa Účastník jedno zaradenie do žrebovania (tzn. na platné zaradenie do súťaže a žrebovania je potrebné doplniť, aktualizovať alebo potvrdiť oba tieto kontaktné údaje).

6. Spracovanie osobných údajov: Účastník vyznačením políčka „Chcem byť zaradený do súťaže o iPhone 14“ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo, na účely zaradenia do žrebovania a na účely kontaktovania v prípade výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, na dobu konania súťaže a odovzdania výhier výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu vyhlasovateľa súťaže alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje Vyhlasovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk v časti Ochrana súkromia.

7. Vylúčenie zo súťaže:

7.1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Poisťovne.

8. Vyhodnotenie súťaže:

8.1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v termíne od 01.03.2023 do 08.03.2023. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním. Žrebujú sa 3 výhercovia mobilných telefónov Apple iPhone 14.

8.2. Poisťovňa bude každého výhercu kontaktovať telefonicky v priebehu mesiaca marec 2023. V prípade, ak sa Poisťovni nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať ani na tretí pokus v priebehu dvoch dní, výherca stráca nárok na výhru a žrebuje sa ďalší výherca.

9. Záverečné ustanovenia:

9.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.dovera.sk/iphone14-statut

9.2. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 10.1. tohto štatútu súťaže.

9.3. Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhry výhercom alebo termín poskytnutia výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).

9.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

9.5. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení.

9.6. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

9.7. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte súťaže neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

9.8. V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzný výklad Poisťovne.

9.9. Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 19.01.2023.