Štatút súťaže „Overte si údaje a vyhrajte iPhone“

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B

(„Poisťovňa" alebo „Vyhlasovateľ)

2. Termín súťaže: 13.5.2024- 31.7.2024

3. Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre poistencov Poisťovne, ktorých Poisťovňa vyzve počas Termínu súťaže na overenie údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2023 a ktorí splnia podmienky súťaže podľa článku 5 tohto štatútu („Účastník“).

4. Výhra: 3x Apple iPhone 14.

5. Podmienky súťaže:

5.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

5.2 Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí si v termíne od 13.5.2024 do 7.6.2024 overia, aktualizujú alebo potvrdia údaje pre Ročné zúčtovanie poistného za rok 2023 vrátane vyplnenia oboch platných kontaktných údajov (e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a vyznačia políčko „Chcem byť zaradený do súťaže o iPhone 14“ v sprístupnenom formulári na stránke www.dovera.sk/rz.

5.3 Každý Účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

5.4 Za doplnenie, aktualizáciu alebo potvrdenie údajov pre Ročné zúčtovanie za rok 2023 vrátane vyplnenia oboch platných kontaktných údajov (e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a vyznačenia políčka políčko „Chcem byť zaradený do súťaže o iPhone 14“ získa Účastník jedno zaradenie do žrebovania (tzn. na platné zaradenie do súťaže a žrebovania je potrebné doplniť, aktualizovať alebo potvrdiť oba tieto kontaktné údaje).

6. Spracovanie osobných údajov:

Účastník súťaže vyznačením políčka „Chcem byť zaradený do súťaže o iPhone 14“ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo, na účely zaradenia do žrebovania a na účely kontaktovania v prípade výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, na dobu konania súťaže a odovzdania výhier výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu vyhlasovateľa súťaže alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných údajov pred jeho odvolaním. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje Vyhlasovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk v časti Ochrana súkromia.

7. Vylúčenie zo súťaže:

7.1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť:

a) zamestnanci Poisťovne;

b) poistenci Poisťovne, voči ktorým eviduje Poisťovňa dlh na poistnom, a ktorí sú ku dňu začiatku súťaže podľa bodu 2 štatútu z tohto dôvodu uvedení v Zozname dlžníkov zverejnenom na webovej stránke Poisťovne.

8. Vyhodnotenie súťaže:

8.1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v termíne od 24.6.2024 do 30.6.2024. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním.

Žrebujú sa 3 výhercovia mobilných telefónov Apple iPhone 14.

8.2. Každý výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr do 31.7.2024. V prípade, ak nebude možné výhercu kontaktovať do 31.7.2024 nárok na výhru vyžrebovanému zaniká a žrebuje sa ďalší výherca.

9. Záverečné ustanovenia:

9.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke https://dovera.sk/statut-rz

9.2. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 9.1. tohto štatútu súťaže.

9.3. Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhercov alebo termín poskytnutia výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).

9.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

9.5. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení.

9.6. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

9.7. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

9.8. V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzným výklad Poisťovne.

 9.9. Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 13.5.2024.