Štatút súťaže „Vyplňte dotazník a vyhrajte 50 € poukážku na nákup v Alze“

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
( „Poisťovňa" alebo „Vyhlasovateľ")

2. Termín súťaže: 30.11. 2022 – 15.12. 2022

3. Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre poistencov Poisťovne, ktorých Poisťovňa vyzve počas Termínu súťaže na vyplnenie dotazníka „Vyplňte dotazník a vyhrajte 50 € poukážku na nákup v Alze“ („dotazník“) a ktorí splnia podmienky súťaže podľa článku 5 tohto štatútu ( „Účastník").

4. Výhra: 1 x poukážka na nákup v Alze v hodnote 50 €


5. Podmienky súťaže:

5.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

5.2 Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí v termíne od 30.11.2022 do 11.12.2022 vyplnia dotazník, vrátane vyplnenia mena, priezviska a telefónneho čísla a vyznačia políčko “áno“ na otázku „Chcete sa zapojiť do súťaže o 50 € poukážku na nákup v Alze a súhlasíte s pravidlami súťaže?“ v sprístupnenom dotazníku zaslanom na e-mail.

5.3 Každý Účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

6. Spracovanie osobných údajov: Účastník súťaže vyznačením políčka “áno“ na otázku „Chcete sa zapojiť do súťaže o 50 € poukážku na nákup v Alze a súhlasíte s pravidlami súťaže?“ súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo, na účely zaradenia do žrebovania a na účely kontaktovania v prípade výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, na dobu konania súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu vyhlasovateľa súťaže alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje Vyhlasovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk v časti Ochrana súkromia.

8. Vylúčenie zo súťaže:

8.1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť:

a) zamestnanci Poisťovne;

b) poistenci Poisťovne, voči ktorým eviduje Poisťovňa dlh na poistnom, a ktorí sú ku dňu začiatku súťaže podľa bodu 2 štatútu z tohto dôvodu uvedení v Zozname dlžníkov zverejnenom na webovej stránke Poisťovne.

9. Vyhodnotenie súťaže:

9.1. Žrebovanie výhercu sa uskutoční v termíne od 12.12.2022 do 14.12.2022. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním.

Žrebuje sa 1 výherca poukážky na nákup v Alze v hodnote 50 €.


9.2. Výherca bude kontaktovaný telefonicky najneskôr do 15.12.2022. V prípade, ak nebude možné výhercu kontaktovať do 15.12.2022 nárok na výhru vyžrebovanému zaniká a žrebuje sa ďalší výherca.

10. Záverečné ustanovenia:

10.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke dovera.sk/sutaz-alza

10.2. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 10.1. tohto štatútu súťaže.

10.3. Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhercov alebo termín poskytnutia výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).

10.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

10.5. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení.

10.6. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

10.7. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

10.8. V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzným výklad Poisťovne.

10.9. Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 30.11.2022.