Ústavná zdravotná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. septembra 2023:


Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Splnenie podmienok podľa:
- všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie
- koncepcie medicínskych odborov
- platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2 zákona
č. 578/2004 Z. z.
25 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Parametre efektivity a kvality

A) Jednotnými ukazovateľmi sú:
dostupnosť, CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov, komplexnosť poskytovanej starostlivosti, služby pre pacientov, dodatočné náklady, spádovosť, operovanosť, rehospitalizácie, prevzatia z iného zdravotníckeho zariadenia, preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia, plánované / akútne hospitalizácie, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť

B) Splnenie minimálneho počtu vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti vychádzajúcich z projektu Stratifikácia nemocníc v Slovenskej republike (EBHR limity). Aktuálne platné EBHR limity sú uvedené v tabuľke s názvom "EBHR limity pre vybrané výkony"
20%


20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie služieb: eRecept, eZúčtovanie, eLAB, návrhy online
10%

EBHR limity pre vybrané výkony


kódnázov výkonu
minimálny počet výkonov

Pôrody640
5T4
Artroskopické operačné výkony na kĺboch
90
5Q4
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy
150
5T5
Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhrady
140
5N6
Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestách140
5N8
Uzávery abdominálnych hernií
130
5T0
Všeobecné kostné operačné výkony
70
5T1
Otvorené repozície zlomenín a luxácií
80
5N3
Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixe
30
5G6
Operačné výkony v oblasti nazofarynxu a orofarynxu
160
5K7
Výkony pri arytmiách a iné výkony na srdci a perikarde
110
5O2
Operačné výkony na močovode
25
5N2
Incízie, excízie, resekcie a anastomózy na tenkom a hrubom čreve
40
5O3
Operačné výkony na močovom mechúri
140
5V2
Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožia
20
5L8
Operačné výkony na varikóznych vénach
50
5U1
Excízie a resekcie prsníka
40
5O1
Operačné výkony na obličke a obličkovej panvičke
20
5Q0
Operačné výkony na vaječníku
70
5N4
Operačné výkony na anuse a konečníku
60
5Q5
Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií
23
5T8
Operačné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzách
30
5N1
Operačné výkony na žalúdku
40
5N9
Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti
30
8R3
Perkutánne transluminálne angioplastiky a iné katetrizácie
50
8T2
Intervenčné algeziologické metódy
23
8R1
Eliminačné metódy
13
8R5
Perkutánne embolizácie
10

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 80 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. augusta 2023

Špecializovaná ambulantná starostlivosť a iná ako ústavná zdravotná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. septembra 2023:


Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
20 %
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Parametre efektivity a kvality
Jednotlivými ukazovateľmi sú:
náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky
20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie: eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10 %
Úväzky
Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta.

Prevoz materiálu BIO
Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). Toto kritérium sa týka SVLZ pracovísk, ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku

10 %

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. augusta 2023

Ambulancie dopravnej zdravotnej služby

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľovi na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. septembra 2023.


Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia na základe žiadanky na prepravu.
25%
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Vek vozidla

Priemerný vek vozidiel najviac 8 rokov
25%

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 31. augusta 2023