V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:

  1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieky zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí.
  4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou

Počet odsúhlasených úhrad lieku
 2 456
Počet neodsúhlasených úhrad lieku
106

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku.

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku
Počet neodsúhlasených úhrad 
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine).
2
Schválením úhrady Produtku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.
65
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii.
1
Poistenec si hradil liečbu ako samoplatiteľ a po minimálne 3-mesačnej liečbe nebol preukázaný klinický prínos tejto liečby (objektívne zhodnotiteľné zlepšenie zdravotného stavu doložené výsledkami).
1
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
1
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na doplnenie.
2
Iné dôvody
32

3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 3 140
Počet druhostupňových rozhodnutí 10

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 670 531
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 46 644
Počet uhradených dietetických potravín 212

V Bratislave, dňa 15.10.2022