V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou. 
2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou. 
3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí. 
4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.  

Počet odsúhlasených úhrad lieku 2 651
Počet neodsúhlasených úhrad lieku 122

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku Počet neodsúhlasených úhrad lieku
Pri posudzovaní Žiadosti boli zistené nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v Žiadosti a vo vykázanej zdravotnej starostlivosti evidovanej v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.
2
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine).
2
Schválením úhrady Produktu by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.
111
V Žiadosti nebola zdôvodnená potreba poskytnutia Produktu ako jedinej vhodnej možnosti s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade).
1
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii.
1
Predmetom žiadosti je Produkt v terapeutickej indikácii, ktorá už bola posudzovaná v procese kategorizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky,  ale na základe Rozhodnutia nebol produkt zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotní
1
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
1
Predmetom Žiadosti je liek, ktorý na základe Zákona nemožno zaradiť do Zoznamu kategorizovaných liekov podľa par. 7 ods. 5 alebo par. 16 ods. 4 písm. b), c), e) a f).
1

3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 3 395
Počet druhostupňových rozhodnutí 6

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 638 698
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 42 161
Počet uhradených dietetických potravín 298