V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu: 

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí.
4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou

Počet odsúhlasených úhrad lieku  2 777
Počet neodsúhlasených úhrad lieku  129

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku Počet neodsúhlasených úhrad lieku
Pri posudzovaní Žiadosti boli zistené nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v Žiadosti a vo vykázanej zdravotnej starostlivosti evidovanej v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.
3
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine).
1
Schválením úhrady Produtku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.
93
V Žiadosti nebola zdôvodnená potreba poskytnutia Produktu ako jedinej vhodnej možnosti s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade).
2
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii.
2
Neboli doložené objektívne výsledky potvrdzujúce efektivitu liečby potrebné k schváleniu opakovanej žiadosti.
6
Predmetom žiadosti je Produkt v terapeutickej indikácii, ktorá už bola posudzovaná v procese kategorizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky,  ale na základe Rozhodnutia nebol produkt zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotní
4
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
8
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na doplnenie.
5

3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 3 416
Počet druhostupňových rozhodnutí 8

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 810 394
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 32 968
Počet uhradených dietetických potravín 267

V Bratislave, dňa 15.04.2023