•  Liek je čiastočne uhradený z verejného zdravotného poistenia;
  • Ide o liek, ku ktorému sa v príslušnej ATC skupine nenachádza aspoň jeden generický, alebo biologicky podobný liek plne hradený z verejného zdravotného poistenia;
  • Boli vyčerpané všetky farmakoterapeutické možnosti liečby plne hradenej z verejného zdravotného poistenia;
  • Ide o liek, ktorého doplatok sa podľa Zoznamu kategorizovaných liekov nezapočítava do úhrnnej výšky úhrad poistenca za doplatky za lieky na účely limitu spoluúčasti  podľa § 4 zákona č. 363/2011 Z.z. (hodnota „PDOP Limit“ podľa Zoznamu kategorizovaných liekov je pri danom lieku 0,00) a
  • Liek je vybraný v lekárni až po schválení Žiadosti o schválenie úhrady doplatku za liek zdravotnou poisťovňou.

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku za liek podáva poistenec na osobitnom tlačive potvrdenom ošetrujúcim lekárom, ktoré je k dispozícii na stránke www.dovera.sk.

Žiadosť môže byť schválená maximálne na dobu 6 mesiacov u dlhodobo predpisovaných liekov.

Kritériá sú účinné od 30.1.2014

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
PharmDr. Monika Lainczová
Manažér odboru liekovej politiky