Kritériá pre schvaľovanie úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny

Zdravotná poisťovňa má právo meniť kritériá a zmeny kritérií sa stávajú účinné dňom zverejnenia takejto zmeny.

Tieto kritériá sú účinné od 2.8.2022.

V Bratislave, 1.8.2022