MoA je dostupná pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android.

Tieto podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii používania MoA (ďalej „Podmienky") dopĺňajú informácie o spracúvaní osobných údajov, vypracované v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „GDPR") zverejnené na webovom sídle Dôvery (ďalej „Podmienky ochrany súkromia").

Účelom Podmienok je poskytnúť dotknutým osobám doplňujúce informácie ohľadom podmienok používania MoA a spracúvania osobných údajov v MoA zo strany Dôvery ako prevádzkovateľa podľa GDPR.

1. Prístup k MoA

MoA je prístupná každému Klientovi, ktorý je povinne verejne zdravotný poistený na Slovensku a o používanie MoA prejaví záujem bezplatnou registráciou.

Pri registrácii je Klient povinný uviesť:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Rodné číslo
 • Identifikačné číslo poistenca
 • Telefónne číslo
 • E-mail
 • Zodpovedať na overovacie bezpečnostné otázky

Po úspešnej registrácii si Klient vytvorí prihlasovacie údaje - prihlasovacie meno a heslo.

Po úspešnej registrácii sa Klient prihlasuje do MoA uvedením prihlasovacieho mena a hesla a PIN kódom. Pokiaľ sa Klient z MoA neodhlási, vždy mu je umožnený vstup zadaním len PIN kódu. Prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie sú rovnaké ako do Elektronickej pobočky https://www.dovera.sk/pravidla-elektronickej-komunikacie.

2. Pravidlá prístupu a obmedzenia

Používanie MoA sa neobmedzuje iba na jednu geografickú oblasť. Používanie MOA je dobrovoľné a Klient jej stiahnutím a registráciou súhlasí s Podmienkami.

3. Údaje v MOA

3.1 Údaje zobrazené v MoA zo strany Dôvery

3.1.1 V MoA po registrácii Klient:

V profile vidí svoje identifikačné údaje, ktoré o ňom eviduje Dôvera a má možnosť si ich upraviť, pridať svoje deti, ak sú poistené v Dôvere a nastaviť si notifikácie

 • Môže uplatňovať benefity poskytované Dôverou
 • Má zobrazený svoj preukaz poistenca, európsky preukaz zdravotného poistenia
 • Má zobrazené recepty na lieky
 • Má zobrazenú svoju zdravotnú kartu
 • Vyskúšať samodiagnostiku
 • Prečítať si správy z Dôvery
 • Zaplatiť poistné na verejné zdravotné poistenie a získať prehľad platieb poistného

Všetky uvedené údaje, vrátane osobných údajov, zobrazuje Dôvera zo svojich informačných systémov, ktoré o Klientovi spracúva v súlade s Podmienkami ochrany súkromia. V prípade zmeny kontaktných údajov zo strany Klienta sú tieto osobné údaje zasielané do informačných systémov Dôvery a Dôvera ich spracúva pre účel vykonávania verejného zdravotného poistenia.

3.1.2 Digitálny covid preukaz EÚ

Dôvera sprístupňuje v MoA digitálny covid preukaz EÚ vydaný v Slovenskej republike. V tejto časti MoA slúži na

- stiahnutie digitálnej verzie covid preukazu EÚ (potvrdenie o očkovaní/prvá dávka, druhá dávka, potvrdenie o vykonanom teste, potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19),

- uloženie digitálnej verzie covid preukazu EÚ v zariadení Klienta

- zobrazenie digitálnej verzie potvrdenia na overenie jeho pravosti na mieste, kde dochádza k poskytovaniu služieb, ktoré si vyžadujú off-line alebo aj on-line verifikovanie covid preukazov EÚ (v rozsahu a v súlade s platnou metodikou vydanou Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR).

Dôvera je pri sprístupňovaní digitálnych covid preukazov EÚ prevádzkovateľom pri plnení zákonom uloženej povinnosti (§ 15 ods. 1 písm. ai) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri sprístupňovaní digitálnych covid preukazov EÚ nezískava od Klientov žiadne osobné údaje. Za správnosť údajov a tým aj správnosť poskytnutia digitálnych covid preukazov EÚ je zodpovedné Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava v súlade s Dohodou o integračnom zámere uzavretou s Dôverou.

Osobné údaje sa ukladajú iba v mobilnom zariadení Klienta. Nemá k nim prístup žiadna tretia strana, dokonca ani Dôvera ako prevádzkovateľ MoA. Osobné údaje Klientov z digitálnych covid preukazov EÚ sa nezverejňujú a neuchovávajú. Ak sa Klient rozhodnete MoA ďalej nepoužívať, po odinštalovaní MoA sa nahraté osobné údaje z digitálnych covid preukazov EÚ vymažú.

Ak sa Klient domnieva, že osobné údaje na certifikáte nie sú správne alebo sú neaktuálne, má právo na opravu, ktorú si môže uplatniť v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI), so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1, e-mail: [email protected].

3.2 Údaje, ku ktorým má MoA prístup

MoA pre vybrané funkcie získava aj niektoré z tzv. „personal and sensitive information" (tzn. osobné a citlivé informácie) alebo prístup k vybraným komponentom mobilného zariadenia.

MoA umožňuje:

a/ nájsť Klientovi na mape najbližšiu lekáreň. V prípade takejto požiadavky vyzve mobilné zariadenie Klienta, aby povolil svojmu mobilnému zariadeniu sledovanie jeho polohy. Dôvera nemá k týmto údajom prístup, nespracúva polohu Klienta. Poloha Klienta sa spracúva výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

b/ cez funkcionalitu „Kamera" vyhotovenie fotografie Klienta a jej umiestnenie v jeho profile. Túto fotografiu Dôvera nespracúva (neprenáša sa z MoA do jej informačných systémov) a je uložená výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

c/ cez funkcionalitu „Kamera" vyhotovenie fotografie dokladov pre účely uplatnenia benefitov pre Klientov (napríklad benefit Zdravé zuby). Bez povolenia funkcionality „Kamera" nedovolí mobilné zariadenie Klienta tieto doklady odfotiť a pripojiť k žiadosti. V takom prípade ich môže Klient zaslať do Dôvery iným spôsobom. Doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti (absolvovanie ošetrenia) alebo o úhrade sú povinnými prílohami žiadosti pri uplatnení benefitov. Údaje zo žiadosti a príloh spracúva Dôvera na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

d/ cez funkcionalitu „QR Kód" v mobilnom zariadení Klienta umožňuje naskenovať QR kód. Bez povolenia tejto funkcionality mobilné zariadenie nedovolí naskenovanie QR kódu a Klienta vyzve, aby to svojmu mobilnému zariadeniu povolil. Podobne, ako uvádzame v písmene c/ vyššie, toto schválenie vyžaduje mobilné zariadenie Klienta. Ak funkcionalitu nepovolí, bude môcť Klient dokumenty nahrať a pripojiť k žiadosti iným spôsobom.

e/ prepojenie so službou „Kontakty a volania" z dôvodu možnosti zavolať priamo z MoA na zákaznícku linku Dôvery,

f/ cez funkcionalitu „Čítanie dokumentov z externého úložiska“ načítanie fotografie profilu a dokladov pre účely uplatnenia benefitov pre Klientov (napríklad benefit Zdravé zuby). Bez povolenia funkcionality „Čítanie dokumentov z externého úložiska“ nedovolí mobilné zariadenie Klienta tieto fotografie alebo doklady pripojiť k profilu alebo k žiadosti. V takom prípade ich môže Klient zaslať do Dôvery iným spôsobom. Doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti (absolvovanie ošetrenia) alebo o úhrade sú povinnými prílohami žiadosti pri uplatnení benefitov. Údaje zo žiadosti a príloh spracúva Dôvera na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia. Fotografiu v profile Dôvera nespracúva (neprenáša sa z MoA do jej informačných systémov) a je uložená výlučne v mobilnom zariadení Klienta.

Prístup k jednotlivým funkciám MoA môže Klient kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho mobilného zariadenia. Avšak zakázanie týchto prístupov môže ovplyvniť funkčnosť MoA.

Tieto funkcie zvyšujú komfort funkcií MoA pre Klienta.

Uisťujeme Klientov, že akékoľvek údaje získané týmto spôsobom nie sú používané na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v Podmienkach alebo v Podmienkach ochrany súkromia.

4. Účel spracúvania, právny základ spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov

Účely spracovania, právne základy spracovania a rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v Podmienkach a v Podmienkach ochrany súkromia.

5. Práva dotknutých osôb, príjemcovia, prenos a doba spracúvania osobných údajov

Práva dotknutých osôb, zoznam príjemcov osobných údajov vrátane sprostredkovateľov Dôvery, prenos osobných údajov a doba spracúvania osobných údajov je v plnom rozsahu uvedená v Podmienkach ochrany súkromia.

V Bratislave 16.7.2021