Vzťahy s externým prostredím

  1. Dôvera je spoločnosť, ktorá  uplatňuje čestný, korektný a zodpovedný prístup voči poistencom, platiteľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ZS) a dodávateľom pričom uspokojovanie ich potrieb a záujmov považuje za predpoklad úspešného a trvalého vzťahu. Vzťahy s nimi zakladá na diskrétnosti, zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie.
  2. Spoločnosť používa iba legitímne obchodné metódy a informácie od svojich poistencov, platiteľov, poskytovateľov ZS a dodávateľov považuje za dôverné.
  3. Spoločnosť dodržiava dohodnuté podmienky. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté podmienky, čo najrýchlejšie iniciuje rokovanie s cieľom hľadať alternatívne riešenie.
  4. Spoločnosť sa vo vzťahu k verejným inštitúciám správa v súlade so zákonnými a etickými princípmi a postupmi, nevytvára priestor na nezákonnú podporu, podnecovanie alebo nevhodné ovplyvňovanie, ktoré by mohli ohroziť dobrú povesť spoločnosti.
  5. Zamestnanci v komunikácii s externými partnermi sú povinní poskytovať pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v primeranom rozsahu, s prihliadnutím na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov a ochrany dôverných informácií.