Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny proti vírusu HPV DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. ¹ (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti príspevok na úhradu vakcíny proti vírusu HPV (ďalej len „príspevok").

Výška príspevku závisí od dĺžky nepretržitého obdobia  2  verejného zdravotného poistenia v Dôvere 3 (ďalej len „poistenie").

Dôležité upozornenie:
Poistenec má nárok na príspevok iba ak absolvuje kompletnú očkovaciu schému predpísanú podľa veku, kedy začína s očkovaním.

Dôvera poskytne príspevok v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):

1. Nárok na poskytnutie príspevku má iba poistenec Dôvery odo dňa nasledujúceho po dovŕšení pätnásteho roku veku do dovŕšenia osemnásteho roku veku v deň výdaja vakcíny, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere (ďalej len „poistenec"). Nárok uplatňuje v mene poistenca jeho zákonný zástupca.

2. Preplatenie príspevku sa vzťahuje na vakcíny:

a) CERVARIX sus. inj. 1 x 0,5ml (1 napl. inj. striek.+1 ihla) kód podľa Zoznamu kategorizovaných liekov 45237

b) Gardasil 9 sus. Inj. 1 x 0,5 ml ((striek.inj.skl.napl.+2 ihly) kód podľa Zoznamu kategorizovaných liekov 4660B

3. Poisťovňa poskytne poistencovi príspevok iba ak:

a) vakcína bola vydaná na lekársky predpis;

b) vakcína bola predpísaná riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi 4 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 5 so sídlom/miestom prevádzky zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike;

c) vakcína bola vydaná poistencovi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti 6 na území Slovenskej republiky po dni nadobudnutia účinnosti týchto Kritérií;

e) Poistenec vo veku od 15 rokov do 17 rokov (vrátatne) v čase prvej injekcie (t. j. odo dňa dovŕšenia pätnásteho roku veku do dovŕšenia osemnásteho roku veku) absolvoval kompletnú trojdávkovú očkovaciu schému pri očkovaní vakcínou Cervarix alebo Gardasil 9.

4. Výška príspevku pre vakcínu Cervarix vydanú poistencovi po 31.12.2023 je:

a) 43,40 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako desať rokov;

b) 31 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako päť a menej ako desať rokov;

c) 18,60 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere menej ako päť rokov.

5. Výška príspevku pre vakcínu Gardasil 9 vydanú poistencovi po 31.12.2023 je:

a) 85,72 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako desať rokov;

b) 61,23 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako päť a menej ako desať rokov;

c) 36,73 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere menej ako päť rokov.

6. Výška príspevku pre vakcínu Cervarix alebo Gardasil 9 vydanú Poistencovi do 31.12.2023 je:

a) 43,40 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako desať rokov;

b) 31 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere viac ako päť a menej ako desať rokov;

c) 18,60 € na každú jednu dávku vakcíny u poistenca, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere menej ako päť rokov.

Kompletná očkovacia dvojdávková schéma

· Poistenec vo veku od 12 do 14 rokov (vrátane) v čase prvej injekcie - odo dňa nasledujúceho po dovŕšení trinásteho roku veku do dovŕšenia pätnásteho roku veku.

Kompletná očkovacia trojdávková schéma

· Poistenec vo veku 15 rokov do 17 rokov (vrátane) v čase prvej injekcie - odo dňa nasledujúceho po dovŕšení pätnásteho roku veku do dovŕšenia osemnásteho roku veku.

5. Dôvera poskytne poistencovi príspevok iba na základe písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu vakcíny (ďalej len „Žiadosť"), ktorú podá zákonný zástupca v mene poistenca prostredníctvom riadne a úplne vyplneného formulára spolu s predloženými originálmi pokladničných dokladov o úhrade vakcín.

6. Dôvera poskytne príspevok výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, oznámený a potvrdený v Žiadosti najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

7. Dôvera poskytne poistencovi príspevok iba ak v čase podania Žiadosti:

  • a) Poistenec je poistený v Dôvere;
  • b) Poistenec alebo jeho zákonný zástupca nie je vedený v zozname dlžníkov Dôvery na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk;
  • c) Poistenec alebo jeho zákonný zástupca nemá obdobie bez platiteľa poistného 8 .
    Kritériá podľa bodov 1. až 7. musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého poistenca.

Ako si uplatniť nárok na poskytnutie príspevku

1. V zmysle Kritérií môže zákonný zástupca poistenca podať Žiadosť výlučne písomne.

2. Zákonný zástupca poistenca môže Žiadosť podať osobne na ktorejkoľvek pobočke Dôvery alebo poštou zaslaním na korešpondenčnú adresu Dôvery, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Upozornenie pre poistencov z iných členských štátov 9

Poskytnutie príspevku podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad 10 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia príspevku

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a poskytnutia príspevku. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia príspevku sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

Upozornenie pre poistencov

Dôvera nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predpisovaní a výdaji liekov.

Dôvera neposkytne poistencovi príspevok, ak poistenec, resp. zákonný zástupca poistenca, uvedie v Žiadosti nepravdivé alebo nesprávne údaje.

Dôvera neposkytne poistencovi príspevok, ak sa poistenec alebo zákonný zástupca poistenca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera poskytne poistencovi príspevok iba na úhradu vakcíny, iné poplatky uhradené v súvislosti s očkovaním u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej starostlivosti Dôvera poistencovi nepreplatí.

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca

2 Obdobie, počas ktorého je poistenec ku dňu výdaja vakcíny nepretržite poistený v Dôvere

3 § 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 § 119 a nasl. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

6 § 4 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8 Obdobie, počas ktorého Dôvera neeviduje, kto je u poistenca a/alebo zákonného zástupcu platiteľom poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nesplnenia si oznamovacích povinnosti zo strany poistenca a/alebo zákonného zástupcu

9  Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia Srbská republika a Macedónska republika

10  Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte

Bratislava 1. 1. 2024