Kritériá na preplatenie vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho písomnej žiadosti cenu vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A (ďalej len „Vakcína“).


Dôležité upozornenie:
Úhrada očkovania sa týka len základnej vakcíny, nie booster dávky (preočkovania). Preplatenie Vakcíny sa nevzťahuje na vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A,  ktoré sú hradené v plnom rozsahu z verejného zdravotného poistenia v prípade indikovanej liečby podľa Zoznamu kategorizovaných liekov2 a na vakcíny pri preočkovávaní.

Dôvera preplatí Vakcínu v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá“):

1.     Nárok na preplatenie Vakcíny má poistenec Dôvery do dovŕšenia osemnásteho roku veku v deň výdaja Vakcíny, ktorý je ku dňu výdaja vakcíny poistený v Dôvere (ďalej len „Poistenec“).  Nárok uplatňuje v jeho mene zákonný zástupca.

2.    Preplatenie Príspevku sa vzťahuje iba na vakcínu:

 • a)  HAVRIX 720 Junior monodose sus inj 1x0,5 ml/720 E.U. (striek.skl.napln.);
 • b)  HAVRIX 1440 Dos. adult; sus inj 1x1 ml/1440 eu
 • c)  VAQTA 25U; sus inj 1x0,5ml/25U
 • d)  VAQTA 50U; sus inj1x1ml/50U
 • e)  AVAXIM 160; sus inj 1x0,5ml

3.    Poisťovňa preplatí Poistencovi iba Vakcínu, ktorá bola:

 • a)    vydaná na lekársky predpis;
 • b)    predpísaná riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo Poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi3 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti4 so sídlom/miestom prevádzky zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike;
 • c)     vydaná Poistencovi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti5 na území Slovenskej republiky po dni nadobudnutia účinnosti týchto Kritérií.

4.    Dôvera preplatí Poistencovi Vakcínu vo výške skutočne uhradenej poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti, najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej cene vakcíny, určenej v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase vydania vakcíny Poistencovi.

5.    Dôvera preplatí Poistencovi Vakcínu iba na základe písomnej žiadosti o úhradu Vakcíny, ktorú podá zákonný zástupca v mene Poistenca   prostredníctvom riadne a úplne vyplneného formulára na to určeného (ďalej len „Žiadosť“), ktorého tlačivo sa nachádza na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk spolu s predloženým originálom pokladničného dokladu o úhrade Vakcíny.

6.     Dôvera preplatí Vakcínu výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, oznámený a potvrdený v Žiadosti najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

7.    Dôvera preplatí Poistencovi Vakcínu iba ak v čase podania Žiadosti:

 • a)     Poistenec je poistený v Dôvere;
 • b)     Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nie je vedený v zozname dlžníkov  Dôvery na webovom  sídle Dôvery www.dovera.sk;
 • c)     Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca nemá obdobie bez platiteľa poistného6.
  Kritériá podľa bodov 1. až 7. musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca.

Ako si uplatniť nárok na preplatenie Vakcíny

1.    V zmysle Kritérií môže zákonný zástupca v mene Poistenca podať Žiadosť výlučne písomne.

2.     Zákonný zástupca v mene Poistenca môže Žiadosť podať na ktorejkoľvek pobočke Dôvery alebo zaslaním na korešpondenčnú adresu Dôvery, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov7

Preplatenie Vakcíny podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad8 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Vakcíny

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Vakcíny. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Vakcíny sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predpisovaní a výdaji liekov.

Dôvera nepreplatí Poistencovi Vakcínu, ak Poistenec, resp. zákonný zástupca Poistenca, uvedie v Žiadosti nesprávne alebo nepravdivé údaje.

Dôvera nepreplatí Poistencovi Vakcínu, ak sa zákonný zástupca Poistenca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera preplatí Poistencovi iba cenu vakcíny, iné poplatky uhradené v súvislosti s očkovaním u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa lekárenskej starostlivosti Dôvera Poistencovi nepreplatí.


1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca

2 § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 § 119 a nasl. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

5 § 4 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6 Obdobie, počas ktorého Dôvera neeviduje, kto je u Poistenca a/alebo zákonného zástupcu platiteľom poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu nesplnenia si oznamovacích povinnosti zo strany Poistenca a/alebo zákonného zástupcu

7 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika

8 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128 ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte

Bratislava 10.10.2016