Ošetrenie, ktoré sa na Slovensku nevykonáva

Je možné, že si váš zdravotný stav vyžiada špeciálnu liečbu, s ktorou nemajú u nás lekári zatiaľ skúsenosti. Ide napríklad o náročné zákroky, ako je transplantácia pľúc, chirurgická liečba epilepsie, liečba gama nožom, špeciálne kardiologické alebo ortopedické operácie.

Žiadosť o ošetrenie

Ak už ste so svojím ošetrujúcim lekárom konzultovali možnosť liečby v zahraničí, podajte žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte EÚ. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia zahraničnej liečby slovenským klinickým pracoviskom. Zoznam týchto pracovísk nájdete tu.

O vašej žiadosti rozhodneme v lehote do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne. Po jej schválení budete môcť vycestovať a absolvovať potrebné ošetrenie.

  • žiadosť o udelenie súhlasu na úhradu liečby v inom členskom štáte (vypĺňa váš ošetrujúci lekár na Slovensku)
  • výpočet predpokladaných nákladov na liečbu (vypĺňa lekár v zahraničí, ktorého ste si na liečbu vybrali)

Podmienky schválenia ošetrenia

  • Vaše ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote s ohľadom na váš súčasný zdravotný stav a možný vývoj ochorenia.
  • Požadovaná liečba sa u nás vôbec nevykonáva.
  • Vaše ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré u nás nie sú dostupné.
  • Lekári u nás už vyčerpali všetky možnosti liečby a od liečby v inej krajine EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršeniu zdravia.
  • Máte bydlisko v inom členskom štáte a chcete pokračovať v liečbe, ktorú ste začali na Slovensku v mieste bydliska (platí pre zahraničných poistencov s trvalým pobytom mimo Slovenska).

Úhrada ošetrenia

Po schválení žiadosti o liečbu v zahraničí vám zašleme tzv. formulár S2. Slúži na preukázanie sa u lekára v inej krajine EÚ.

  • Na základe tohto formuláru vám vopred uhradíme zákrok/ošetrenie u lekárov v EÚ napojených na verejnú sieť zdravotníctva (teda nie u súkromných lekárov). A to v takej výške, v akej by ho platili aj zdravotné poisťovne iných členských štátov priamo nemocnici.
  • Ak ste si na absolvovanie svojej liečby vybrali súkromné zdravotnícke zariadenie, liečbu si budete musieť uhradiť vopred sami. Následne nás môžete požiadať o vrátenie nákladov.

Poistenec si sám dopláca len regulačné poplatky a prípadné nadštandardné služby v nemocnici (ak si ich vyberie). Ostatné finančné záležitosti súvisiace s hospitalizáciou za neho vybavuje jeho zdravotná poisťovňa na Slovensku prostredníctvom styčných úradov zúčastnených krajín (u nás je to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Dali ste sa operovať aj bez udelenia nášho súhlasu?

Ak ste splnili vyššie uvedené podmienky pre udelenie predchádzajúceho súhlasu, môžete nás požiadať o súhlas aj dodatočne, najneskôr 1 rok od zákroku v inom členskom štáte EÚ. O schválení dodatočnej refundácie rozhodneme individuálne.