Ako dlho trvá vybavenie žiadostí?

Žiadosti o schválenie úhrady liekov, kúpeľov či zdravotníckych pomôcok.

Našim poistencom už mnoho rokov garantujeme lehoty na vybavenie žiadostí. Najrýchlejšie vybavíme tie, ktoré dostaneme elektronicky.

Cestu každej doručenej žiadosti, či už podanej elektronicky, alebo poštou detailne sledujeme. Strážime, aby naše záväzky voči klientom boli splnené včas. Hľadáme slabé miesta aj príležitosti, aby sme boli ešte lepší. Podľa potreby našich klientov upravujeme naše postupy. Individuálne posudzujeme každú vašu žiadosť a snažíme sa, aby bola vybavená čo najlepšie a včas.

Práve teraz dozrel čas na niektoré zmeny, a preto sme pripravili nový zoznam žiadostí, pri ktorých garantujeme lehoty na ich vybavenie. Nijako si to neuľahčujeme, ide najmä o tie, ktoré sú pre našich klientov najdôležitejšie, a často sú aj najpočetnejšie.
Žiadosti na zdravotnú starostlivosť sledujeme v nižšie uvedených oblastiach. Ich vybavenie meriame od dátumu prijatia žiadosti po jej schválenie.

Žiadosť
Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená poštou Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená elektronicky
Kúpeľná starostlivosť a liečba 10
1 cez DôveraLekárom, 5 cez iný softvér
Lieky 13
8
Zdravotnícke pomôcky 10
5 cez Elektronickú pobočku, ihneď cez eRecept (vybrané pomôcky)
Refundácie zdravotnej staroslivosti v zahraničí 30
-
Výkony hyperbarickej oxygenoterapie 10
5
Vopred schválená zahraničná liečba v krajinách EÚ 10
-
Návrhy od nezmluvných poskytovateľov zdravotnej staroslivosti 12
12

V oblasti starostlivosti o poistencov sledujeme lehoty v štyroch oblastiach. Žiadosti o vydanie preukazu poistenca meriame od dátumu podania prihlášky alebo žiadosti po čas, keď je preukaz odoslaný klientovi alebo pripravený na vyzdvihnutie na pobočke Dôvery. Dentálnu hygienu meriame od doloženia dokladu o zaplatení výkonu po dátum úhrady.

Žiadosť
Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená poštou Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená elektronicky
Vydanie preukazu poistenca po podaní prihlášky na vznik poistenia do zdravotnej poisťovne 12
12
Vydanie preukazu poistenca na základe žiadosti klienta 12
12
Vybavenie emailovej požiadavky
-
6
Vyplatenie príspevku na dentálnu hygienu v rámci výhody Zdravé zuby -
10

V oblasti platieb poistného garantujeme lehoty pre vydanie potvrdení o stave pohľadávok a vybavenie žiadostí o splátkový kalendár. Vybavenie týchto požiadaviek meriame od dátumu prijatia žiadosti do Dôvery po odoslanie odpovede klientovi.

Žiadosť
Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená poštou Lehota pracovných dní na vybavenie žiadosti, ktorá bola doručená elektronicky
Splátkový kalendár 6
3
Potvrdenie o stave pohľadávok 5
3

Všetky uvedené lehoty platia v prípade, ak žiadosti sú úplné a nie je potrebné z našej strany žiadať doplňujúce doklady.

Ostatné požiadavky, napríklad žiadosti o špeciálnu liečbu alebo vaše podnety, vybavujeme priebežne, avšak najneskôr do pracovných 30 dní.