Limit spoluúčasti

Zdravotné poisťovne vracajú podľa zákona niektorým skupinám poistencov doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky na predpis. Ak za niektoré z nich zaplatíte viac, ako je takzvaný limit spoluúčasti, peniaze vám vrátime raz za štvrťrok.

Aktualizované: 13. 11. 2017

Limit spoluúčasti Komu vrátime doplatky

Viacerým poistencom vraciame doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky už od roku 2011. Od 1. januára 2018 došlo k zmene legislatívy, ktorou sa mení výška limitu spoluúčasti a rozširuje sa skupina poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje.

Po novom zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky týmto poistencom: držiteľom preukazov ZŤP, invalidným a starobným dôchodcom a deťom do dovŕšenia 6 rokov.

Čo je limit spoluúčasti

Limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení limitu spoluúčasti vám zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti, a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Do celkovej výšky úhrad poistenca za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sa započítavajú doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky ktoré mu predpísal lekár a zdravotná poisťovňa ich čiastočne prepláca, t.j. sú s doplatkom. Do tejto skupiny nepatria voľnopredajné lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny.

Doplatky pošleme automaticky

Doplatky vám pošleme za každý kalendárny štvrťrok prevodom na váš bankový účet (prípadne poštou) vždy, keď ich výška prekročí sumu 3 eurá. Nemusíte nás o ne žiadať.

Splatnosť doplatkov je podľa zákona vždy do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom ste si liek zakúpili.

Výška limitu spoluúčasti

Od 1. novembra sa mení výška limitu spoluúčasti u starobných dôchodcov z 25 eur na 30 eur. Zároveň sa týka všetkých dôchodcov bez ohľadu na výšku dôchodku. Výška limitu spoluúčasti sa u invalidných dôchodcov a u držiteľov preukazu ZŤP znížila z 25 na 12 eur. Limit spoluúčasti sa po novom zvyšuje pre všetky deti do dovŕšenia 6 rokov z 8 eur na 10 eur a u detí do dovŕšenia 6 rokov s preukazom ZŤP ostáva vo výške 0 eur.

Nárok na vrátenie doplatkov za lieky majú títo poistenci:

Skupina poistencov
Výška limitu spoluúčasti*
Držiteľ preukazu ZŤP
12 eur
Invalidný dôchodca/ Invalidný výsluhový dôchodca
12 eur
Invalidná osoba bez nároku na dôchodok
12 eur
Starobný dôchodca
30 eur
Výsluhový dôchodca
30 eur
Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
30 eur
Dieťa do 6 rokov
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
10 eur
Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku)
0 eur

* za jeden kalendárny štvrťrok

Poistenci Dôvery dostanú viac

Okrem vrátenia doplatkov za lieky, ktoré nám stanovuje zákon, vraciame doplatky za lieky do výšky 200 eur aj všetkým deťom do 18 rokov, ich mamičkám a otcom. Viac sa dočítate na tejto stránke.

Najčastejšie sa pýtate

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Čítať celú odpoveď
Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.
Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“, zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny),
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. To isté platí pre dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky určené na ich ochorenie. 

Ak si chcete preveriť, či sa váš liek započítava do limitu spoluúčasti, môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky prepláca zdravotná poisťovňa?

Pri preplácaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo lieky na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek. 

Čítať celú odpoveď
Ktorým poistencom vracia zdravotná poisťovňa doplatky za lieky?

Po novom od 1.1.2018 zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky týmto poistencom: držiteľom preukazov ZŤP, invalidným a starobným dôchodcom bez ohľadu na výšku dôchodku) a deťom do dovŕšenia 6 rokov.

Čítať celú odpoveď
Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky pre mňa bezpečné?

. Všetky lieky podliehajú prísnej kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti. Pred vstupom na trh prechádzajú zložitým procesom testovania a schvaľovania.


Čítať celú odpoveď
Prečo majú niektoré lieky nižšiu cenu, ale rovnakú účinnú látku?

Vysvetlenie je jednoduché. Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene.

Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.

Čítať celú odpoveď
Čo je to generický liek?

Generické lieky majú rovnakú účinnú látku ako originálne lieky, vznikajú po uplynutí patentovej ochrany originálneho lieku. Generiká sú lacnejšie ako pôvodný originálny liek, pretože výrobca nemusí investovať do výskumu a vývoja.

Ich kvalita a bezpečnosť pre pacienta, rovnako ako účinky sa starostlivo overujú.

Nie je preto dôvod na obavy, že by lacnejší liek bol pre pacienta nevýhodnejší.


Čítať celú odpoveď
Čo je to originálny liek?

Na výrobu originálnych liekov sa používa novoobjavené liečivo. Ide teda o úplne nový liek. Každý nový liek je 20 rokov chránený patentom. V tomto období ho môže vyrábať len jedna firma.

Originálne lieky bývajú drahšie. A to preto, lebo výrobca do ich ceny započítava aj náklady na výskum a vývoj ďalších nových liekov.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Nové pravidlá preplácania doplatkov za lieky
Vrátime vám doplatky za lieky do výšky 200 eur
5 krokov k vráteniu doplatkov za lieky a dietetické potraviny