Tieto Podmienky obsahujú základné pravidlá pre využívanie Elektronickej pobočky.  Môžu podliehať úpravám, o ktorých Vás budeme informovať vo Vašej Elektronickej pobočke. Ich zmena nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia v Elektronickej pobočke.

 
Tieto Podmienky sú platné od 10. januára 2014. V porovnaní s predchádzajúcimi pribudla možnosť zmeniť si elektronicky prístupové meno alebo heslo a sprístupniť svoju elektronickú zdravotnú kartu ošetrujúcemu lekárovi.
 
Prehľad základných funkcionalít Elektronickej pobočky si prečítajte tu .
 • OBSAH
 • I. POUŽÍVANÉ POJMY
 • II. BEZPEČNOSŤ
 • III. ZASIELANIE DOKUMENTOV
 • IV. PREVÁDZKA
 • I. POUŽÍVANÉ POJMY
 
 • Vy alebo Používateľ – poistenec Dôvery, ktorý využíva  Elektronickú pobočku.
 • My, Dôvera alebo Zdravotná poisťovňa – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. je obchodná spoločnosť so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3627/B.
 • Zákaznícky kontakt – info@dovera.sk, zákaznícka linka 0850 850 850 (zo zahraničia +421 37 77 22 278) alebo ktorákoľvek pobočky Dôvery.
 • Podmienky - sú tieto Podmienky používania Elektronickej pobočky.
 • Elektronická pobočka - je aplikácia Zdravotnej poisťovne prístupná na internete, cez softvérové vybavenie Používateľa, prípadne cez mobilnú alebo inú aplikáciu.
 

II. BEZPEČNOSŤ

 1. Beriete na vedomie, že v Elektronickej pobočke sa nachádzajú citlivé informácie o Vašom zdravotnom stave a osobné údaje. Zodpovedáte za ich ochranu. Vidíte nielen údaje o sebe, ale po splnení podmienok Zdravotnej poisťovne môžete mať prístupné aj osobné a iné citlivé údaje Vašich neplnoletých detí, resp. osôb s obmedzenou alebo pozbavenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorým ste určený ako opatrovník.
 2. Zobrazovanie a prenos všetkých údajov v Elektronickej pobočke prebieha cez zabezpečený komunikačný kanál. Zabezpečený prístup potvrdzuje ikona zámku pri adresnom riadku Vášho prehliadača. Kliknutím na zámok získate podrobnejšie informácie o zabezpečení Vašich osobných údajov.
 3. Pri vstupe do Elektronickej pobočky potrebujete prihlasovacie údaje. Sú nimi:
  a) prihlasovacie meno,
  b) heslo,
  c) SMS kód, prípadne kód z GRID karty,
  d) PIN pre mobilnú aplikáciu.
 4. Prihlasovacie údaje a prístup do Elektronickej pobočky získate po úplnej registrácii prostredníctvom www.dovera.sk, mobilnej aplikácie alebo pomocou Zákazníckeho kontaktu. Zodpovedáte za presnosť a správnosť údajov poskytnutých pri registrácii.
 5. Zodpovedáte tiež za to, že:a) prijmete opatrenia potrebné na zabránenie straty, odcudzeniu alebo zneužitiu Vašich prihlasovacích údajov, PINu alebo mobilnej aplikácie neoprávnenou osobou,b) nám bezodkladne nahlásite stratu, odcudzenie alebo neoprávnené použitie Vašich prihlasovacích údajov.
 6. Na základe Vášho podnetu Vám zrušíme prihlasovacie údaje a vydáme Vám nové. Takisto zabezpečíme, aby prostredníctvom mobilnej aplikácie nebolo možné vstúpiť  do Vašej Elektronickej pobočky. Ak ste zabudli prihlasovacie meno alebo heslo, môžete si ich zmeniť prostredníctvom www.dovera.sk. Ak ste zabudli Váš PIN do mobilnej aplikácie, prihláste sa opätovne Vaším prihlasovacím menom a heslom a nastavte si nový.
 7. Používateľa mobilnej aplikácie z dôvodu bezpečnosti pravidelne vyzývame na zmenu PINu.
 8. Na základe požiadavky ošetrujúceho lekára Vám zašleme SMS kód, ktorý umožní jednorazový časovo obmedzený prístup do Vašej elektronickej zdravotnej karty vedenej v Elektronickej pobočke počas vyšetrenia. Je na Vašom zvážení a rozhodnutí, či tento prístup lekárovi umožníte. Ak áno, lekár bude oprávnený do elektronickej zdravotnej karty len nahliadnuť.
 

III. ZASIELANIE DOKUMENTOV

 1. Beriete na vedomie, že elektronická komunikácia nahrádza listinnú podobu doručovaných dokumentov v zmysle Občianskeho zákonníka*  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokument doručený prostredníctvom Elektronickej pobočky považujeme za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo inú adresu určenú pre doručovanie zásielok.
 2. Prostredníctvom Elektronickej pobočky nie je potrebné, a teda ani možné, zasielať dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
* V zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon uskutočnená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú  zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorý právny  úkon urobila.

IV. PREVÁDZKA

 1. Elektronickú pobočku technicky zabezpečujú aj tretie strany, a to CLEVERLANCE Slovakia s.r.o., viac tu .
 2. Zabezpečíme nepretržitú prevádzku Elektronickej pobočky, s výnimkou jej nevyhnutnej údržby, nasadzovania nových verzií a odstraňovania chýb, prípadne nepredvídateľných technických porúch na zariadeniach a komunikačných linkách.
 3. Výpadky Elektronickej pobočky oznámime vopred na prihlasovacej obrazovke www.dovera.sk/ep alebo formou push správy v mobilnom zariadení. Netýka sa to nedostupnosti Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie spôsobenej výpadkom sieťových služieb alebo technickou poruchou.
 4. Nezodpovedáme za škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku nedostupnosti Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie spôsobenej technickou poruchou. Ak aj počas nedostupnosti chcete s nami komunikovať alebo si plniť zákonné povinnosti, využite Zákaznícky kontakt.