Poistné na verejné zdravotné poistenie

Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť svojich poistencov z vybraného poistného. Pravidelné mesačné preddavky na poistné platia zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia a štát. Ten platí za osoby podľa zákona (dôchodcovia, nezaopatrené deti, matky na materskej dovolenke, študenti, nezamestnaní), pričom sadzbu tiež určuje zákon.

  • V roku 2011 dosiahol predpis poistného 977,0 mil. € a príjem poistného 952,4 mil. €. Pohľadávky na poistnom k 31. 12. 2011 predstavovali 221,1 mil. €.
  • Najväčší podiel z predpísaného poistného (57 %) odvádzali zamestnávatelia.
  • Druhou najdôležitejšou skupinou z pohľadu príjmov boli poistenci štátu. Na predpise poistného sa podieľali  jednou tretinou.
  • Najmenší podiel tvoril predpis od samostatne zárobkovo činných osôb a ostatných platiteľov.

Ročné zúčtovanie

Súčasťou príjmov a výdavkov zdravotnej poisťovne v roku 2011 bolo aj ročné zúčtovanie za rok 2010. Výsledkom ročného zúčtovania s platiteľmi bol ich nedoplatok voči zdravotnej poisťovni vo výške 12,1 mil. €. Na základe ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2010 zdravotná poisťovňa inkasovala od štátu doplatok vo výške 5,9 mil. €.

Solidarita medzi poisťovňami

Prerozdeľovací mechanizmu slúži na spravodlivejšie a solidárnejšie rozdelenie financií medzi zdravotnými poisťovňami. V roku 2011 sa peniaze medzi poisťovňami rozdeľovali podľa veku, pohlavia a ekonomickej aktivity ich poistencov.

Dôvera odviedla v roku 2011 v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu Všeobecnej zdravotnej poisťovni sumu 110,7 mil. €, z toho 11 mil. € na základe ročného prerozdelenia za rok 2010.

Komu ešte prispievame

V roku 2011 Dôvera odviedla príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sume 3,7 mil. € a na činnosť operačných stredísk tiesňového volania Ministerstva zdravotníctva SR v sume 2,8 mil. €.