ŠTATÚT SÚŤAŽE „Nastav si KomfortPlatbu a vyhraj iPhone 14“

Výhercovia:

Peter  - obec Breznica
Dominik  - Bratislava IV
Jakub  - obec Rabča

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno:       DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo:                           Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
IČO:                             35 942 436           
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava llI, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
( „ Poisťovňa “ alebo „ Vyhlasovateľ “)

2. Termín súťaže:   15.01. – 29.02.2024 

3. Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre  individuálnych platiteľov poistného - t.j platiteľ poistného podľa §11 ods.1 písm.b) a ods.2 zákona č. 580/2004 Z. z., ktorí splnia podmienky súťaže podľa článku 5 tohto štatútu súťaže ( „Účastník“)

4. Výhra : 3x Apple iPhone 14.

5. Podmienky súťaže:

  1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
  2. Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí v období od 15.01.2024 do 29.2.2024 si nastavia súhlas pre KomfortPlatbu v rámci úhrady poistného v elektronických kanáloch Vyhlasovateľa (Elektronická pobočka, Mobilná aplikácia).
  3. Účastník, ktorý splní podmienky podľa bodu 5.2 získa jedno zaradenie do žrebovania.

6. Spracovanie osobných údajov: Účastník splnením podmienok v bode 5.2. súhlasí so spracovaním osobných údajov  v rozsahu meno a priezvisko a mobilné telefónne číslo, ktoré Poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme, na účely zaradenia do žrebovania a na účely kontaktovania v prípade výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, na dobu konania súťaže a odovzdania výhier výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu Vyhlasovateľa súťaže alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje Vyhlasovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka ako dotknutej osoby, v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk v časti Ochrana súkromia.

7. Vylúčenie zo súťaže:

 Súťaže sa nemôžu zúčastniť a nebudú do nej zaradení:

  • zamestnanci Poisťovne a
  • individuálny platitelia poistného, voči ktorým eviduje Poisťovňa dlh na poistnom vyšší ako 100 EUR a nemajú uzatvorenú platnú dohodu o plnení tohto dlhu v splátkach  

8. Vyhodnotenie súťaže:

8.1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v termíne od 01.03.2024 do 08.03.2024. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním. Žrebujú sa 3 výhercovia mobilných telefónov Apple iPhone 14.
8.2.    Poisťovňa bude každého výhercu kontaktovať telefonicky v priebehu mesiaca marec 2024 V prípade, ak sa Poisťovni nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať ani na tretí pokus v priebehu dvoch dní,  výherca stráca nárok na výhru a  žrebuje sa ďalší výherca.

9. Záverečné ustanovenia: 

9.1. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.dovera.sk/statut-aktivuj-komfortplatbu

9.2. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté.   Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 9.1. tohto štatútu súťaže.

9.3. Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhry výhercom alebo termín poskytnutia výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné). 

9.4. Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

9.5. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení.

9.6. Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

9.7. Ostatné skutočnosti v tomto štatúte súťaže neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

9.8. V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzný výklad Poisťovne.

9.9. Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 15.01.2024.