Pravidlá súťaže ,,Súťaž o Garmin váhu Index S2 a tlakomer OMRON M7”

Pravidlá súťaže sú počas celej doby trvania súťaže zverejnené k nahliadnutiu u organizátora súťaže na podujatí.

1. Usporiadateľ súťaže

Organizátorom podujatia „Festival zdravia“ (ďalej len „podujatie“) je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „DÔVERA“ alebo „organizátor“), so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3627/B.

Podujatie bude prebiehať na území Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia bude súťaž pre účastníkov podujatia (ďalej len „súťaž“), ktorá je predmetom týchto pravidiel a ktorú v plnej miere zabezpečuje organizátor.

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať na podujatí pod názvom Festival zdravia, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 4. 2024 až 28. 6. 2024 .

3. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre občanov Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov, s výnimkou zamestnancov DÔVERY a agentúr spolupracujúcich s DÔVEROU na organizácii podujatia a ich blízkych osôb. Za blízke osoby sa pre účely tejto súťaže považujú osoby v zmysle ustanovení § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Zaradenie do súťaže

Účastníkom súťaže je fyzická osoba, ktorá vyplnila prihlasovací formulár, ktorý je zároveň žrebovacím kupónom, do súťaže organizovanej DÔVEROU a prihlasovací formulár vhodila do zlosovacej urny s označením „Dôvera“ a zároveň splnila podmienky súťaže uvedené v bode 6. a 7. týchto pravidiel súťaže (ďalej aj ako „účastník“). Prihlasovací formulár tvorí prílohu č. 1 k týmto pravidlám.

DÔVERA akceptuje len prihlasovací formulár, v ktorom účastník súťaže vyplní povinné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail. Súčasťou prihlasovacieho formuláru je súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Do žrebovania nebudú zaradení účastníci, ktorí prihlasovací formulár nevyplnili v súlade s týmito pravidlami súťaže. V súlade s prechádzajúcou vetou, do žrebovania nebudú zaradení ani účastníci, ktorí nepripojili svoj podpis na prihlasovacom formulári, ktorým organizátorovi udeľujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V prípadoch uvedených v tomto bode, DÔVERA osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári nebude spracúvať a tieto zlikviduje.

Každý účastník sa môže v rámci roadshow Festival zdravia zapojiť do súťaže len raz t.j. môžu do osudia vhodiť iba 1 žrebovací kupón počas celej roadshow Festival zdravia. V prípade zistenia takéhoto porušenia pravidiel bude účastník vylúčený zo žrebovania.

5. Osobné údaje

Účastník súťaže poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu určenom účastníkom súťaže v prihlasovacom formulári dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na ich spracúvanie DÔVEROU na účel súťaže vrátane zlosovania a odovzdania výhry, účel zverejnenia v prípade výhry a prípadne aj na účely opätovného kontaktovania účastníka súťaže v súvislosti s predmetom činnosti organizátora súťaže. Ak účastník súťaže neposkytne svoje osobné údaje minimálne v rozsahu na účel špecifikovaný v prihlasovacom formulári v ods. a), bude zo žrebovania vylúčený. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov účastník súťaže udeľuje na dobu uvedenú v znení súhlasu.

6. Výhra

V každom meste, v ktorom sa bude konať podujatie, ( harmonogram tvorí prílohu č.2 k týmto pravidlám), sa súťaží o nasledovné ceny:

  • 1x Tlakomer OMRON M7 Intelli IT + adaptér .
  • 1x Garmin Index™ S2
7. Žrebovanie

Výhercovia jednotlivých cien budú vybraní žrebovaním. Výhercov vyžrebuje zástupca DÔVERY. Žrebovanie sa uskutoční na záver každého podujatia a vyžrebovaní budú výherca a jeho náhradník. Výhercovia budú o výhre upovedomení telefonicky a bude im navrhnutý spôsob odovzdania výhry. V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry organizátorom navrhovaným spôsobom odmietne, alebo pokiaľ nesplní pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí organizátorovi skontaktovať v priebehu troch (3) pokusov o telefonický hovor v 15 minútových intervaloch ihneď po ukončení žrebovania, získa výhru náhradník. V prípade, že aj náhradník neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry organizátorom navrhovaným spôsobom odmietne, alebo pokiaľ nesplní pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí organizátorovi skontaktovať v priebehu troch (3) pokusov o telefonický hovor v 15 minútových intervaloch ihneď po ukončení kontaktovania výhercu, výhra prepadáva v prospech organizátora.

8. Dane

Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

9. Osobitné ustanovenia

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako bola stanovená organizátorom súťaže. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

Organizátor odovzdá výhercovi výhru spôsobom dohodnutým v rámci telefonického kontaktu s výhercom, resp. náhradníkom.

Každý z výhercov je povinný na požiadanie preukázať, či spĺňa podmienky účasti v súťaži, a to predložením preukazu totožnosti.

10. Osobitné ustanovenia

Vyplnením prihlasovacieho formulára (žrebovacieho lístku) účastník súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

DÔVERA si vyhradzuje právo na zmeny, upraviť pravidlá súťaže, vrátane miesta a času jej trvania.

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!