Festival zdravia od Dôvery

Festival zdravia je tu už siedmy raz. Dôvera počas mája a júna navštívi 24 miest po celom Slovensku. Čaká na vás zaujímavý program, počas ktorého si môžete zadarmo preveriť svoj zdravotný stav, zístiť svoju krvnú skupinu alebo sa poradiť s odborníkmi na stres. Hráme aj o 24 relaxačných pobytov v obľúbených Kúpeľoch Dudince.

Kde nás nájdete

Čo na vás čaká

V 24 mestách na Slovensku máte počas celého mája a júna možnosť preveriť si rýchlo a bezplatne svoj zdravotný stav. Skontrolujte si hodnoty svojho krvného tlaku, hladinu cukru v krvi* a získaje užitočné tipy na udržanie zdravých žíl. Skúsení odborníci vám poskytnú dôležité informácie o prevencii onkologických a civilizačných chorôb. Vo vybraných mestách si môžete dať vyšetriť svoj zrak či zistiť, akú krvnú skupinu máte**.

* pred meraním cukru v krvi je potrebné 2 hodiny nejesť/nepiť sladké nápoje
** zisťovanie krvnej skupiny je určené len pre osoby staršie ako 18 rokov

Okrem toho na vás čakajú odborníci na zvládanie stresu, ktorí vám poradia spoľahlivé tipy na lepší spánok, rady pre zdravý chrbát a držanie tela. Nemenej dôležitá je diagnostika chodidiel, pretože práve v nich sa môže skrývať pôvod niektorých zdravotných problémov.

Zapojte sa do súťaže

Ak navštívite Festival zdravia, nezabudnite sa zapojiť do súťaže o 24 relaxačných wellness pobytov v obľúbených slovenských Kúpeľoch Dudince.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu programu a aktivít.

DOVERA-DNI-ZDRAVIA-NZ-lowres-1032.jpg

Kde nás nájdete

Tešíme sa na vás počas mája a júna v týchto slovenských mestách:

Harmonogram miest a termínov*

*DÔVERA zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo na zmeny.

Pravidlá súťaže

 „Súťaž o poukaz na relaxačný wellness pobyt pre 2 osoby v Kúpeľoch Dudince“

1.

Organizátorom podujatia „ Festival zdravia “ ( ďalej len „podujatie“) je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „DÔVERA“ alebo „organizátor“) so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3627/B.

Podujatie bude prebiehať na území Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia bude súťaž pre účastníkov podujatia (ďalej len „súťaž“), ktorá je predmetom týchto pravidiel a ktorú v plnej miere zabezpečuje organizátor.

2.

Pravidlá súťaže sú počas celej doby trvania súťaže zverejnené na nahliadnutie u organizátora súťaže na podujatí.

3.

Súťaž bude prebiehať na podujatí pod názvom Festival zdravia , ktoré sa uskutoční v dňoch 3.5.2023 až 30.6.2023.

4.

Súťaž je určená pre občanov Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov s výnimkou zamestnancov DÔVERY a agentúr spolupracujúcich s DÔVEROU na organizácii podujatia a ich blízkych osôb. Za blízke osoby sa pre účely tejto súťaže považujú osoby v zmysle ustanovení § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5.

Účastníkom súťaže je fyzická osoba, ktorá vyplnila prihlasovací formulár, ktorý je zároveň žrebovacím kupónom, do súťaže organizovanej DÔVEROU a prihlasovací formulár vhodila do žrebovacej urny s označením „Dôvera“, a zároveň splnila podmienky súťaže uvedené v bode 6. a 7. týchto pravidiel súťaže (ďalej aj ako „účastník“). Prihlasovací formulár tvorí prílohu č.1 k týmto pravidlám.

6.

DÔVERA akceptuje len prihlasovací formulár, v ktorom účastník súťaže vyplní povinné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail. Súčasťou prihlasovacieho formuláru je súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Účastník súťaže poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu určenom účastníkom súťaže v prihlasovacom formulári dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na ich spracúvanie DÔVEROU na účel súťaže vrátane žrebovania a odovzdania výhry, účel zverejnenia v prípade výhry a prípadne aj na účely opätovného kontaktovania účastníka súťaže v súvislosti s predmetom činnosti organizátora súťaže. Ak účastník súťaže neposkytne svoje osobné údaje minimálne v rozsahu na účel špecifikovaný v prihlasovacom formulári v ods. a), bude zo žrebovania vylúčený. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov účastník súťaže udeľuje na dobu uvedenú v znení súhlasu.

7.

Do žrebovania nebudú zaradení účastníci, ktorí prihlasovací formulár nevyplnili v súlade s týmito pravidlami súťaže. V súlade s prechádzajúcou vetou do žrebovania nebudú zaradení ani účastníci, ktorí nepripojili svoj podpis na prihlasovacom formulári, ktorým organizátorovi udeľujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V prípadoch uvedených v tomto bode DÔVERA osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári nebude spracúvať a tieto zlikviduje.

8.

V každom meste, v ktorom sa bude konať podujatie, sa súťaží o nasledovné ceny:

- 1x relaxačný wellness pobyt pre 2 osoby v obľúbených slovenských Kúpeľoch Dudince.

9.

Výhercovia jednotlivých cien budú vybraní žrebovaním. Výhercov vyžrebuje zástupca DÔVERY. Žrebovanie sa uskutoční na záver každého podujatia a vyžrebovaní budú výherca a jeho náhradník. Výhercovia budú o výhre upovedomení telefonicky a bude im navrhnutý spôsob odovzdania výhry. V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry organizátorom navrhovaným spôsobom odmietne alebo pokiaľ nesplní pravidlá alebo sa s výhercom nepodarí organizátorovi skontaktovať v priebehu troch (3) pokusov o telefonický hovor v 15-minútových intervaloch ihneď po ukončení žrebovania, získa výhru náhradník. V prípade, že aj náhradník neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry organizátorom navrhovaným spôsobom odmietne, alebo pokiaľ nesplní pravidlá alebo sa s výhercom nepodarí organizátorovi skontaktovať v priebehu troch (3) pokusov o telefonický hovor v 15-minútových intervaloch ihneď po ukončení kontaktovania výhercu, výhra prepadáva v prospech organizátora.

10.

Každý účastník sa môže v rámci roadshow Festival zdravia zapojiť do súťaže len raz, t.j. môžu do osudia vhodiť iba 1 žrebovací kupón počas celej roadshow Festival zdravia. V prípade zistenia takéhoto porušenia pravidiel bude účastník vylúčený zo žrebovania.

11.

Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- eur uhradiť daň z príjmov.

12.

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako bola stanovená organizátorom súťaže. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

13.

Organizátor odovzdá výhercovi výhru spôsobom dohodnutým v rámci telefonického kontaktu s výhercom, resp. náhradníkom.

14.

Každý z výhercov je povinný na požiadanie preukázať, či spĺňa podmienky účasti v súťaži, a to predložením preukazu totožnosti.

15.

Vyplnením prihlasovacieho formulára (žrebovacieho lístku) účastník súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

16.

DÔVERA si vyhradzuje právo na zmeny, upraviť pravidlá súťaže vrátane miesta a času jej trvania.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!