V snahe pomôcť im zvládnuť tento boj za čo najmenších strát a komplikácií, rozhodli sme sa dočasne upraviť postup zdravotnej poisťovne spojený nielen s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky robíme aj voči našim poistencom a vydávame toto stanovisko:

s účinnosťou do 30. 09. 2020*

1) Gastroenterológom budeme pri endoskopických vyšetreniach kompenzovať použitie ochranných prostriedkov

Pri endoskopických vyšetreniach budeme gastroenterológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch1 prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19.

Príloha: Výkon 68a (.pdf)

s účinnosťou do 31.12. 2020*

2) Úhrada prepravy pre poskytovateľa ambulantnej dopravnej zdravotnej služby

Zdravotná poisťovňa s uhradí poskytovateľovi ambulantnej dopravnej zdravotnej služby počas mimoriadnej situácie nové typy prevozov:

  • COVI: preprava zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
    • V prípade, ak je v rámci jednej jazdy plánovaný odber biologického materiálu viac ako jednému poistencovi (okružná jazda alebo hromadný odber vzoriek), dopravca vykáže typ prepravy COVI bez uvedenia rodných čísiel pacientov. V prípade, ak ide o poistencov viac ako jednej poisťovne, uvedie sa počet km zainteresovaným zdravotným poisťovniam (nie pomerným rozpočítavaním medzi zdravotné poisťovne; napr. ak je preprava realizovaná pre 3 zdravotné poisťovne a počet km je 15 km, tak sa pre každú zdravotnú poisťovňu uvedie 15 km).
  • KOS: preprava osoby na pokyn operačného strediska z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
    • tento typ prepravy je poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS oprávnený vykázať zdravotnej poisťovni po preukázateľnej výzve (pokynu) krajského operačného strediska. Vykazuje sa počet km.

3) Úhrada výkonu Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domovom sociálnej starostlivosti za vyhodnotenie testov

Zdravotná poisťovňa uhradí počas mimoriadnej situácie výkon 16x za vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG rýchleho diagnostického kazetového imunochromatografického testu v hodnote 2,20 Eur, za vyhodnotenie testu v prípade zdravotnej indikácie. Výkony nie je možné vykazovať pre monitorovanie epidemiologickej situácie u zamestnancov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Domovov sociálnej starostlivosti.

Výkony sa vykazuje 1x za deň (max 1x mesačne) s Dg.: U07.1,U07.2

S účinnosťou od 1.9.2020 do 31.12.2020*

4) Všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom budeme čiastočne kompenzovať používanie ochranných prostriedkov

Napriek tomu, že sme v rámci našich možností distribuovali ochranné rúška lekárom prvého kontaktu, sme si vedomí zvýšených nákladov na ochranu Vášho zdravia a zdravia Vašich pacientov. Z tohto dôvodu budeme v prechodnom období akceptovať vykazovanie príplatku (výkon č. 64 v hodnote 70b) pri sťaženom výkone k výkonom 4 a 8 v prípadoch, keď bolo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné použitie nadštandardných osobných ochranných prostriedkov. Výkon bude hradený cenou bodu ako pre nekapitovaného poistenca.

5) Špecialistom budeme kompenzovať použitie ochranných prostriedkov pri výkonoch s vyšším rizikom nákazy

Pri ošetrovaní úrazov alebo zastavovaní krvácania existuje zvýšené riziko nákazy. Preto sme sa rozhodli špecialistom vrátane zubných lekárov, čiastočne kompenzovať používanie osobných ochranných prostriedkov formou úhrady príplatkového výkonu č. 67 Príprava lekára na vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po intervenčnom výkone počas pandémie COVID-19 v hodnote 200b (bez obmedzenia veku). Podrobnosti o podmienkach vykazovania výkonu 67 nájdete v Prílohe č. 2 tohto stanoviska.

Príloha 2.: Výkon 67.

V prípade, že si epidemiologická situácia vyžiada ďalšie zmeny súvisiace so schvaľovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti alebo v ostatných oblastiach našich služieb, sme pripravení opäť zareagovať. Ďakujeme všetkým poskytovateľom za starostlivosť o našich poistencov a všetkým našim poistencom, ktorí sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne. Sme s Vami na ceste za zdravím...

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

1Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020).