V snahe pomôcť im zvládnuť tento boj pri čo najmenších stratách a komplikáciách sme sa rozhodli dočasne upraviť postup zdravotnej poisťovne spojený nielen s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky robíme aj voči našim poistencom. Preto s účinnosťou do 31.12.2021* vydávame toto stanovisko:

Záväzok zdravotnej poisťovne v zmysle tohto Stanoviska neplatí v prípade, ak v dôsledku opatrenia ministra financií Slovenskej republiky adresovaného ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky listom číslo: MF/013916/2021-441, alebo v dôsledku akéhokoľvek iného relevantného právneho aktu dôjde k zníženiu platby za tzv. poistencov štátu v období od 1.10.2021 do 31.12.2021.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

1Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020).