V snahe pomôcť im zvládnuť tento boj za čo najmenších strát a komplikácií, rozhodli sme sa dočasne upraviť postup zdravotnej poisťovne spojený nielen s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky robíme aj voči našim poistencom, a preto s účinnosťou do 30.06.2021* vydávame toto stanovisko:

1) Gastroenterológom budeme pri endoskopických vyšetreniach kompenzovať použitie ochranných prostriedkov

Pri endoskopických vyšetreniach budeme gastroenterológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch1 prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19.

Príloha: Výkon 68a_gastroenterológia (.pdf)

2) Úhrada prepravy pre poskytovateľa ambulantnej dopravnej zdravotnej služby

Zdravotná poisťovňa s uhradí poskytovateľovi ambulantnej dopravnej zdravotnej služby počas mimoriadnej situácie nové typy prevozov:

 • COVI: preprava zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
  • V prípade, ak je v rámci jednej jazdy plánovaný odber biologického materiálu viac ako jednému poistencovi (okružná jazda alebo hromadný odber vzoriek), dopravca vykáže typ prepravy COVI bez uvedenia rodných čísiel pacientov. V prípade, ak ide o poistencov viac ako jednej poisťovne, uvedie sa počet km zainteresovaným zdravotným poisťovniam (nie pomerným rozpočítavaním medzi zdravotné poisťovne; napr. ak je preprava realizovaná pre 3 zdravotné poisťovne a počet km je 15 km, tak sa pre každú zdravotnú poisťovňu uvedie 15 km).
 • KOS: preprava osoby na pokyn operačného strediska z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
  • tento typ prepravy je poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS oprávnený vykázať zdravotnej poisťovni po preukázateľnej výzve (pokynu) krajského operačného strediska. Vykazuje sa počet km.
 • POS: preprava osoby na pokyn operačného strediska. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
  • o tento typ prepravy je poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS oprávnený vykázať zdravotnej poisťovni po preukázateľnej výzve (pokynu) krajského operačného strediska. Vykazuje sa počet km.

3) Úhrada výkonu Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domovom sociálnej starostlivosti za vyhodnotenie testov

Zdravotná poisťovňa uhradí počas mimoriadnej situácie výkon 16x za vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG rýchleho diagnostického kazetového imunochromatografického testu v hodnote 2,20 Eur, za vyhodnotenie testu v prípade zdravotnej indikácie. Výkony nie je možné vykazovať pre monitorovanie epidemiologickej situácie u zamestnancov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Domovov sociálnej starostlivosti.

Výkony sa vykazuje 1x za deň (max 1x mesačne) s Dg.: U07.1,U07.2

S účinnosťou od 1.9.2020 do 30.06.2021*

4) Všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom budeme čiastočne kompenzovať používanie ochranných prostriedkov

Napriek tomu, že sme v rámci našich možností distribuovali ochranné rúška lekárom prvého kontaktu, sme si vedomí zvýšených nákladov na ochranu Vášho zdravia a zdravia Vašich pacientov. Z tohto dôvodu budeme v prechodnom období akceptovať vykazovanie príplatku (výkon č. 64 v hodnote 70b) pri sťaženom výkone k výkonom 4 a 8 v prípadoch, keď bolo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné použitie nadštandardných osobných ochranných prostriedkov. Výkon bude hradený cenou bodu ako pre nekapitovaného poistenca.

5) Špecialistom budeme kompenzovať použitie ochranných prostriedkov pri výkonoch s vyšším rizikom nákazy

a) Pri ošetrovaní úrazov alebo zastavovaní krvácania existuje zvýšené riziko nákazy. Preto sme sa rozhodli špecialistom vrátane zubných lekárov, čiastočne kompenzovať používanie osobných ochranných prostriedkov formou úhrady príplatkového výkonu č. 67 Príprava lekára na vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po intervenčnom výkone počas pandémie COVID-19 v hodnote 200b (bez obmedzenia veku). Podrobnosti o podmienkach vykazovania výkonu 67 nájdete v Prílohe č. 2 tohto stanoviska.

b) Lekárom v odbornosti pneumológia a ftizeológia (003) a pediatrická pneumológia a ftizeológia (156) budeme od 1.3.2021 čiastočne kompenzovať používanie osobných ochranných prostriedkov formou úhrady príplatkového výkonu č.67 u pacienta ošetreného na ambulancii v súvislosti s ochorením COVID-19 počas pandémie COVID-19 v hodnote 200b bez obmedzenia veku. Výkon sa vykazuje 1x denne a nie je možné ho kombinovať s výkonom 62b a výkonom 68a.

Príloha 2.: Výkon 67.

S účinnosťou od 1.10.2020

6) Gynekológom budeme preplácať výkon očkovania proti chrípke

Zdravotná poisťovňa uhradí pre kapitované poistenky výkon očkovania 252b proti chrípke aj gynekológom. Výkon očkovania 252b bude uhradený s cenou bodu 0,05 Eur. Vykazuje sa s diagnózou Z25.1.

7) Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

8) Všeobecným lekárom pre dospelých a všeobecným lekárom pre deti a dorast od 1.10.2020 a gynekológom, organizátorom APS od 1.11.2020 budeme uhrádzať vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom

Jedná sa o výkon 62a: Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19 v hodnote 20Eur.

Je určený pre kapitovaných aj nekapitovaných poistencov, pričom ide o cielené vyšetrenie pacienta s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní (cielená anamnéza), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Lekár je povinný do zdravotnej dokumentácie zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 •  jednorazový ochranný plášť,
 •  jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62a sa vykazuje samostatne, bez kombinácie s iným výkonom max. 1x denne na jedno rodné číslo do 31.12.2020.

S účinnosťou od 1.1.2021 sa výkon vykazuje max. 1x týždenne na jedno rodné číslo.

S účinnosťou od 1.1.2021 platia pre všeobecného lekára pre deti a dorast podmienky pre výkon 62a uvedené v bode č. 15)

9) Úhrada vyšetrenia PCR v prípade predoperačných vyšetrení

PCR test na dôkaz SARS-CoV-2 indikovaný všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo lekárom špecialistom v rámci predoperačného vyšetrenia pred plánovanou hospitalizáciou bude uhradený. Indikovanie takéhoto vyšetrenia bude z výpočtu parametra „Náklady na pacienta" vylúčené.

10) Predĺženie platnosti lekárskych poukazov od 26.10.2020 nasledovne:

a) pre individuálne zhotovené ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky na mieru na 184 dní od dátumu ich vystavenia;

b) pre ostatné zdravotné pomôcky na 62 dní od dátumu ich vystavenia.

Predĺžená platnosť sa bude týkať:

 1. všetkých lekárskych poukazov predpísaných po 26. 10. 2020 (vrátane),
 2. a tiež všetkých lekárskych poukazov predpísaných pred týmto dátumom, ak sú platné a nevydané k dátumu 26. 10. 2020.

Predĺženie platnosti lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky má dopad aj na výpočet celkovej platnosti pri predpise zdravotníckej pomôcky na opakovaný predpis, kde treba zohľadniť predĺženú lehotu na prvý výber (62 dní).

11) Špecialistom a lekárom na urgentnom príjme UP1, UP2 budeme uhrádzať vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID 19

Jedná sa o výkon 62b: Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza, popis subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm, syndróm alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnach vyšetrení, stanovenie diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne lekárskych poukazov, vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných odborných vyšetrení, odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly. Zdravotný výkon vykonáva lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore. Zdravotný výkon vykazuje príslušný lekár špecialista v prípade, že bolo indikované odborné vyšetrenie v niektorom špecializačnom u pacienta s ochorením COVID-19, so základnou diagnózou inou ako je U07.1.

Je určený pre poistencov s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní, pričom do zdravotnej dokumentácie je lekár povinný zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Hodnota výkonu 62b: 1.000b

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku
 • ,jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62b sa vykazuje samostatne, bez kombinácie s iným výkonom max. 1x denne na jedno rodné číslo. Ak je pacient vyšetrený s inou diagnózou, musí byť diagnóza U07.1 vykázaná ako pridružená diagnóza.

12) Vyšetrenie skríningovým antigénovým testom

a.

Zdravotná poisťovňa uhradí všeobecnému lekárovi pre dospelých, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, gynekológovi, špecialistovi (s výnimkou MOM), pracoviskám UP1, UP2, organizátorovi APS a od 1.3.2021 zubnému lekárovi výkon 629a: Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 v hodnote 5,20 Eur v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:

Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie.

Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník.

V prípade, ak antigénový test poskytovateľ nadobudol na vlastné náklady, môže si k výkonu vykázať pripočítateľnú položku s označením „AGTC" v cene 4,80 Eur. V tomto prípade je poskytovateľ povinný doklad o nadobudnutí antigénového testu uchovávať najmenej po dobu 3 rokov od dodania antigénového testu poskytovateľovi a po túto dobu kedykoľvek zdravotnej poisťovni na jej žiadosť tento doklad doručiť v kópii a/alebo predložiť v origináli na nahliadnutie.

b.

Zdravotná poisťovňa uhradí všeobecnému lekárovi pre dospelých, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, gynekológovi, špecialistovi (s výnimkou MOM), pracoviskám UP1, UP2, organizátorovi APS a od 1.3.2021 zubnému lekárovi výkon 629b: Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou v hodnote 10,20 Eur.

Výkon zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou pomocou prístroja na odčítanie výsledku reakcie, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie. Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník. Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu.

Výkon sa akceptuje, ak ho Zdravotná poisťovňa osobitne zazmluvnila u daného poskytovateľa na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti po zdokladovaní vlastníctva alebo iného oprávnenia využívať prístroj na odčítanie výsledku reakcie, prípadne oznámila poskytovateľovi akceptačným listom.

Podmienky úhrady výkonov 629a, 629b:

 • je indikovaný na základe klinickej (nie výlučne epidemiologickej) indikácie ošetrujúceho lekára;
 • uhrádza sa u symptomatického pacienta s klinickými príznakmi respiračného syndrómu;
 • vykazuje sa s diagnózou U07.1 alebo U07.2;
 • sa uhrádza u jedného poistenca maximálne 2x za 30 dní;
 • bol zrealizovaný za pomoci certifikovaného antigénového testu;
 • výkony 629a a 629b nie je možné vzájomne kombinovať pri jednom vyšetrení pacienta,
 • výkony 629a a 629b u zubného lekára nie je možné vykazovať súčasne s výkonom 67 pri jednom vyšetrení pacienta.

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 • jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19. Poskytovateľ v prípade pozitívne testovaného poistenca zabezpečil ďalší manažment starostlivosti o pacienta.

13) Zubným lekárom budeme od 1.12.2020 uhrádzať vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID 19

Jedná sa o výkon 62b: Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza, popis subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm, syndróm alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnach vyšetrení, stanovenie diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne lekárskych poukazov, vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných odborných vyšetrení, odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly. Zdravotný výkon vykonáva lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore. Zdravotný výkon vykazuje príslušný lekár špecialista v prípade, že bolo indikované odborné vyšetrenie v niektorom špecializačnom u pacienta s ochorením COVID-19, so základnou diagnózou inou ako je U07.1.

Je určený pre poistencov s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní, pričom do zdravotnej dokumentácie je lekár povinný zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Hodnota výkonu 62b: 54 Eur

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku
 • ,jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62b sa vykazuje v kombinácii s výkonmi D11;E01;E11;E12;E21;E31;E51;E61;E63;V20;V31;C41, v oboch prípadoch s použitím diagnózy U07.1, max. 1x denne na jedno rodné číslo s lokalitou 00.

14) Nemocniciam budeme uhrádzať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 s platnosťou do 28.2.2021

Jedná sa o výkon 252K - Očkovanie vakcínou proti ochoreniu Covid-19, ktorej skladovanie vyžaduje hlbokomraziaci skladovací reťazec: Príprava a podanie očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19, ktorej skladovanie vyžaduje hlbokomraziaci skladovací reťazec. Súčasťou zdravotného výkonu je skladovanie očkovacej látky hlbokomraziacim reťazcom pri teplote -70 stupňov Celzia, skladovanie, evidencia a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane ostrých zdravotníckych predmetov. Súčasťou zdravotného výkonu je aj vystavenie elektronickej dokumentácie.

Hodnota výkonu: 9 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • Poskytovateľ postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení;
 • Poskytovateľ vykonáva a vykazuje očkovanie na pracovisku špecializovanej ambulantnej starostlivosti odbornosti infektológia (002) alebo vnútorné lekárstvo (001);
 • Poskytovateľ vykonávajúci očkovanie vopred nahlási Zdravotnej poisťovni číselný kód ambulantného pracoviska, na ktorom bude očkovanie vykonávať ;Poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7 * ;
 • Poskytovateľ vykazuje ku kódu výkonu 252K aj kód očkovacej látky s cenou „0"; počet 1
 • Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov.

Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml

15) Všeobecným lekárom pre deti a dorast od 1.1.2021 budeme uhrádzať vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pre deti do 10 rokov bez PCR testu

Jedná sa o výkon 62a: Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19 v hodnote 20Eur.

Je určený pre kapitovaných aj nekapitovaných poistenocv, pričom ide o cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu.

Podmienky úhrady výkonu:

 • Pacient má COVID pozitívny výsledok (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starší ako 14 dní;
 • u detí do 10 rokov pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze v rodine zaznamenanej v zdravotnej dokumentácií a klinických príznakoch dieťaťa, aj bez COVID-19 pozitívneho výsledku dieťaťa;
 • pacient má príznaky, ktoré sú charakteristické pre COVID ochorenie.

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 • jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62a sa vykazuje samostatne, bez kombinácie s iným výkonom max. 1x týždenne na jedno rodné číslo.

16) Očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 v platnosti do 31.3.2021

A) Od 13.2.2021 budeme uhrádzať výkon 252L, v očkovacích centrách nasledovne:

Výkon 252L: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v očkovacích centrách

Hodnota výkonu: 5 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • platí pre očkovacie centrá , ktoré nezabezpečujú skladovanie vakcín
 • vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou poistenca
 • ak očkovanie v očkovacom centre vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti a/alebo poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza aj u ním nekapitovaných poistencov
 • poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení
 • výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho lekára.
 • výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12 mesiacov
 • poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7 a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252L nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov
 • zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie

Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml

B) Od 1.3.2021 uhradíme výkon 252K v očkovacích centrách v nemocniciach nasledovne:

Výkon 252K: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ústavných zdravotníckych zariadeniach

Hodnota výkonu: 7,50 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • platí pre očkovacie centrá ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré sú zverejnené na stránke MZSR zabezpečujú skladovací reťazec, uskladnenie a distribúciu vakcín a očkovací tím zdravotníkov
 • poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení
 • poskytovateľ vykonáva a vykazuje očkovanie na pracovisku špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12 mesiacov
 • poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7 a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov
 • zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie

Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml

17) Lekárom v odbornosti pneumológia a ftizeológia budeme pri (endoskopickom) bronchoskopickom vyšetrení kompenzovať použitie ochranných prostriedkov od 1.3.2021

Pri bronchoskopickom vyšetrení budeme pneumológom a ftizeológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19.

Príloha č.3: Výkon 68a_pneumológia 

18) Očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 v platnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 budeme uhrádzať výkon za očkovanie proti ochoreniu COVID-19 jednotne ako výkon 252K vo všetkých očkovacích centrách a to nasledovne:

Výkon 252K: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v očkovacích centrách

Hodnota výkonu: 7,50 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • platí pre očkovacie centrá ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré sú zverejnené na stránke MZSR s zabezpečujú skladovací reťazec, uskladnenie a distribúciu vakcín a očkovací tím zdravotníkov a zároveň platí pre očkovacie centrá, ktoré nezabezpečujú skladovanie vakcín
 • vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou poistenca, nezmluvní poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti*.
 • ak očkovanie v očkovacom centre vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti a/alebo poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza aj u ním nekapitovaných poistencov
 • výkon očkovania je hradený aj pre poistencov EU s registrovaným formulárom S1 a poistencov s dlhom na poistnom.
 • poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení
 • výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho lekára.
 • výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12 mesiacov
 • poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7* (* podľa dg. použitej vakcíny) a s kódom očkovacej látky v množstve „1" s cenou „0".
 • poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov
 • zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme v eZdravie

Kódy diagnóz podľa použitej vakcíny:

Vakcína
 Kód diagnózy
Comirnaty
 Z25.70
Moderna
 Z25.71
Vaxzevria (AstraZeneca)  Z25.72
Sputnik VZ25.74

*Kód očkovacej látky:

 • C6235D Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
 • C6261D Covid-19 vakcína Moderna injekčná disperzia dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6492D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
 • C6491D Covid-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml
 • CMD672 Gam-COVID-Vac Sputnik V, amp. orig. 5x0,5ml ( od 7.6.2021 do 31.8.2021)

**Podmienky úhrady pre nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od 1.5.2021

 • nezmluvný poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti vopred kontaktuje Zdravotnú poisťovňu
 • zašle Zdravotnej poisťovni:
  • Povolenie vydané príslušným orgánom (MZ SR, VÚC)
  • Kód lekára a kód PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Zmluvu o bankovom účte

Poskytovateľ vykazuje poskytnutú zdravotnú starostlivosť jedenkrát za kalendárny mesiac, v ktorom zdravotnú starostlivosť poskytol, a to do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada za zdravotnú starostlivosti je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorá je formálne a vecne správna.

19) Garancia úhrady špecializovanú ambulantnú starostlivosť do 30.4.2021

Zdravotná poisťovňa v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (netýka sa ústavných zdravotníckych zariadení a zubno - lekárskej starostlivosti) zaznamená signifikantný výpadok príjmov, bude garantovať mesačnú paušálnu úhradu na úrovni za 75% priemernej mesačnej platby roku 2019 s ohľadom na štandardné správanie ambulancií v danom období.

Podmienkou pre vyplatenie paušálnej úhrady je, že poskytovateľ bude dostupný minimálne počas 75% ordinačných dní (volanie služby OverPoistenca alebo vykázaná ZS).

Zdravotná poisťovňa vyhodnotí garanciu minimálnych mesačných úhrad na úrovni 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 aj pre pracoviská FBLR za 4Q2020 a 1Q 2021 (oba štvrťroky kumulatívne). Doplatok za 4Q 2020 bude uhradený vo faktúre za apríl 2021 a doplatok za 1Q 2021 bude doplatený vo faktúre za máj 2021.


V prípade, že si epidemiologická situácia vyžiada ďalšie zmeny súvisiace so schvaľovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti alebo v ostatných oblastiach našich služieb, sme pripravení opäť zareagovať. Ďakujeme všetkým poskytovateľom za starostlivosť o našich poistencov a všetkým našim poistencom, ktorí sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne. Sme s Vami na ceste za zdravím...

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

1Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020).