V tejto súvislosti však existuje jedno zásadné „ale“, ktoré vzbudzuje pochybnosti. Keďže Ministerstvo zdravotníctva SR ignoruje naše snahy o nápravu nezákonné stavu, museli sme sa obrátiť na justičné orgány. Reč je o nezákonnom stanovení ceny za očkovacie vakcíny proti HPV. Dôsledkom nečinnosti ministerstva je odčerpávanie peňazí zo zdravotných poisťovní do vreciek farmafiriem.

O čo ide?

  1. Dňa 15. 10. 2018 ministerstvo zmenilo maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, a to tak, že kým pôvodne sa vakcíny proti HPV  uhrádzali vo výške 10 percent z ceny vakcíny, na základe jeho  rozhodnutia sa mali začať uhrádzať 100-percentne, boli by teda bez doplatku pacienta.
  2. Ministerstvo týmto krokom rozhodlo v rozpore s platným zákonom o rozsahu úhrady a vykonávacou vyhláškou č. 435/2011 Z.z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva. Preto sme 23. 10. 2018 podali proti spomínanému rozhodnutiu námietky.
  3. Dňa 15. 11. 2018 zverejnilo MZ SR  druhostupňové rozhodnutie, ktorým všetky naše námietky zamietlo, a potvrdilo svoje prvostupňové rozhodnutie. Na základe týchto rozhodnutí sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 zmenila predmetná charakteristika oboch dotknutých úhradových skupín vakcín určených na očkovanie proti HPV tak, že sa zvýšila maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne, t.j. vakcíny sa stali plne hradenými.
  4. Dôvera následne podala správnu žalobu, Krajský súd v Bratislave 31. 3. 2021 rozsudkom predmetné rozhodnutie ministerstva zrušil pre nezákonnosť a vec vrátil ministerstvu ako príslušnému orgánu späť na ďalšie konanie a rozhodnutie. Ministerstvo tak malo povinnosť okamžite vykonať nápravu, a to tým, že v Zozname kategorizovaných liekov malo určiť výšku úhrady vakcín na 10 percent z maximálnej ceny. Následne sa mohlo začať nové konanie, v ktorom by svoj pôvodný zámer zvýšiť úhradu na 100 percent aj riadne odôvodnilo. Ministerstvo však tento zákonný postup nielenže nedodržalo, rozhodlo dokonca o zaradení ďalšej vakcíny do Zoznamu kategorizovaných liekov. A opäť s nesprávnou výškou úhrady.
  5. V prípade ďalšej vakcíny, ktorá bola zaradená do Zoznamu kategorizovaných liekov po 31. 12. 2018, sa výška úhrady určila na základe výpočtového základu. Vstupovala doň úhrada určená nezákonnými rozhodnutiami ministerstva, ktoré boli vyššie uvedeným rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zrušené. Ide o liek Gardasil 9. Ministerstvo rozhodlo, že má byť hradený v rovnakej výške ako ostatné dve už kategorizované vakcíny, teda v sume 62,90 eura.
  6. Spoločnosti MSD (výrobca vakcíny) sa to aj tak zdalo málo a podala 31. 3. 2021 žiadosť, v ktorej žiadala o navýšenie úhrady tak, aby bola vakcína plne hradená. Ministerstvo žiadosť firmy zamietlo a nesúhlasilo, aby bola vakcína Gardasil 9 plne hradená. Farmaceutická firma sa odvolala a ministerstvo o tomto odvolaní o 5 mesiacov neskôr rozhodlo úplne opačne ako vo svojom prvom rozhodnutí, hoci zloženie komisie bolo rovnaké a po medicínskej ani ekonomickej stránke sa tiež nič nezmenilo.
  7. Neverili sme vlastnými očiam, preto sme podali v tejto súvislosti dňa 25. 5. 2022 podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo konania o námietkach. Tomuto podnetu ministerstvo nevyhovelo  (do dnešného dňa o ňom nijako nerozhodlo), hoci v oznámení o začatí konania vyhodnotilo podnet ako opodstatnený. Dňa 16. 6. 2022 sme podali na ministerstve sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Ale ani na základe tejto sťažnosti ministerstvo nezačalo konať. Na sťažnosť ministerstvo neodpovedalo.
  8. Dôvera preto podala dňa 23. 2. 2023 na krajskú prokuratúru podnet, ktorým sa domáha, aby ministerstvo konečne rešpektovalo rozhodnutie súdu a vykonalo protiprávnu nápravu. Zároveň sme podali na súd žalobu. Domáhame sa uhradenia škody v sume takmer 650-tisíc eur, ktorá bola spôsobená nezákonnými rozhodnutiami ministerstva a jeho nečinnosťou. V prípade, že tento stav bude pretrvávať, škoda, ktorá vznikne verejnému zdravotnému poisteniu, dosiahne podľa našich odhadov až 6 miliónov eur. To je suma, ktorá mohla byť použitá na inú liečbu, napr. na inovatívne onkologické lieky.

Výsledkom dvojročnej pasivity, ignorovania zákonov a rozhodnutí súdov zo strany MZ SR je skutočnosť, že zdravotné poisťovne v snahe zabezpečiť financovanie očkovanie proti HPV, ktoré vnímajú ako veľmi prínosné,  sú nútené hľadať a presúvať finančné zdroje pôvodne určené na inú zdravotnú starostlivosť. Vzniká tak riziko, že na toto plytvanie môžu doplatiť pacienti tým, že sa im predĺžia čakacie lehoty na inú liečbu, prípadne na to doplatia inými obmedzeniami v rámci zdravotnej starostlivosti.