„Ročným zúčtovaním poistného zisťujeme sumu celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistné sa vypočítava zo skutočne dosiahnutých príjmov poistenca za predchádzajúci rok. Sumu vypočítaného celoročného poistného potom porovnáme s mesačnými preddavkami, ktoré vlani zaplatili. Výsledkom zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok,“ vysvetlila Anna Vajdová, manažérka odboru kontroly a vymáhania poistného.

Aby ročné zúčtovanie prebehlo čo najhladšie, je potrebné, aby sme v zdravotnej poisťovni mali aktuálne údaje našich poistencov, ako napr. číslo bankového účtu, miesto trvalého či prechodného pobytu a aktuálne kontaktné údaje. Práve preto sme ešte pred vykonaním samotného ročného spustili kampaň na overenie týchto údajov. Každý, kto si skontroloval alebo aktualizoval svoje údaje u nás, sa mohol zapojiť do súťaže o jeden z troch mobilných telefónov iPhone 14. Výhercov sme už vyžrebovali a ceny im odovzdáme v najbližších dňoch.

Preplatok z ročného zúčtovania vraciame našim poistencom na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu. Hoci na to máme až 45 dní, preplatky budeme zasielať ihneď po právoplatnosti Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. To znamená, po tom ako bude oznámenie doručené a uplynie 15 dňová lehota na podanie odvolania. Vypočítaný preplatok v sume od jedného centa do 4,99 eura (vrátane) poistencom nevraciame a rovnako ani poistenci neplatia zdravotnej poisťovni nedoplatky do výšky 4,99 eura.

Výsledok ročného zúčtovania doručujeme do Elektronickej schránky (ak ju má poistenec aktívnu na doručovanie), poštou na adresu trvalého pobytu  alebo sídla podnikania. Ročné zúčtovanie za rok 2022 vykonáme približne 300-tisíc poistencom.