„Nie je to prvýkrát, keď bude zdravotná poisťovňa Dôvera vytŕčať z radu. Tak, ako prinášame inovácie v elektronizácii a telemedicíne, zaujímame sa aj o terapeutické programy, ktoré nie sú na Slovensku celkom bežné,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Psy sú bežne využívané v bezpečnostných zložkách, pri záchranárskych prácach, v ozbrojených zboroch a v zahraničí pomerne bežne aj v zdravotníctve. Na Slovensku máme s liečbou za pomoci zvierat, čo je laický názov pre intervencie s asistenciou zvierat (AAI), prvé skúsenosti už za sebou. Z pohľadu verejného zdravotného poistenia nejde o hradenú terapiu, slovenskí pacienti teda na jej úhradu nemajú nárok. Často sa však stretávame s tým, že poistenci si žiadajú o príspevok na tento typ terapie z grantového programu zdravotnej poisťovne Dôvera - Bojovníci za zdravie.

„V animoterapii vidíme potenciál na využitie v liečbe pacientov, a hoci máme v zdravotníctve množstvo vážnych problémom, nemali by sme rezignovať ani na témy, ktoré sú na prvý pohľad okrajové. Preto sme sa rozhodli podporiť výskumný experiment, ktorý môže viesť k novej metodológii rehabilitácie pacienta s využitím intervencií s asistenciou psa vo fyzioterapii,“ oznámil Martin Kultan.

Samotný experiment bude počas šiestich mesiacov prebiehať na pôde občianskeho združenia Physio Canis v Kotrčinej lúčke pri Žiline v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a Technickou univerzitou v Liberci.

„Budeme skúmať, či prítomnosť psa pri detskom pacientovi spôsobuje zmenu jeho fyziologických parametrov a rovnako aj to, ako vplýva intervencia s asistenciou psa na fyziologické parametre samotného zvieraťa. Tieto otázky zatiaľ neboli na Slovensku preskúmané,“ vysvetlila Ľubica Bátoryová z občianskeho združenia Physio Canis, ktoré má bohaté skúsenosti s rehabilitáciou pacientov s asistenciou psov. Výsledky experimentu podľa nej môžu viesť k stanoveniu odborných odporúčaní na monitoring somatického a behaviorálneho zdravia psa využívaného na intervencie, zlepšenie plánovania účasti psa pri liečbe a zabezpečeniu jeho welfare, teda pohody počas výkonu terapie.

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporila výskum finančným darom, ktorý bol použitý na nákup potrebného technického vybavenia. Praktická časť experimentu sa už začala a prvé výsledky budú známe približne v apríli budúceho roku.

Intervencia s asistenciou zvierat sa uplatňuje najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda, keď iné metódy nie sú dostatočne účinné alebo ich nie je možné použiť. Intervencie s asistenciou psov kladú dôraz najmä na riešenie psychologických, citových či sociálno-integračných problémov. Pacientov motivujú pri rehabilitácii, no jej použitie v praxi je široké: u mentálne postihnutých ľudí, u hospitalizovaných detí, seniorov, onkologických pacientov, v psychiatrii a psychológii, u telesne a zmyslovo postihnutých ľudí, u ľudí s autizmom, u týraných a zneužívaných detí či u pacientov s epilepsiou. Len v prípade psychiatrických diagnóz, pre ktoré je AAI vhodná, je v Dôvere približne 130-tisíc poistencov.