Čakačky v skratke

image 480 (1).png

Poskytovateľ

Poskytovateľ môže byť zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo nemocnica, prípadne lekár, ktorý pracuje v jednom 
z týchto zariadení.

  image 481.png

Plánovaná starostlivosť

Plánovaná starostlivosť je poskytnutie medicínskej služby, ktorú nie je potrebné poskytnúť neodkladne. Pre tieto výkony sa vedú čakacie zoznamy.

   health 3.png

Medicínska služba

Medicínska služba je nový termín zavedený pri reforme nemocníc a popisuje akú zdravotnú starostlivosť potrebujete. Určuje ju lekár na základe diagnózy, výkonu a veku. Nie všetci poskytovatelia však poskytujú všetky medicínske služby, napríklad zložitejšie výkony sa môžu robiť iba vo vybraných nemocniciach.

  Group 3196.png

Podanie návrhu

Po tom, ako sa dohodnete s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, podáva návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť . My, ako zdravotná poisťovňa, tento návrh dostaneme a ak je všetko v poriadku, zaradíme poistenca na zoznam poistencov čakajúcich k danému poskytovateľovi a informujeme ho SMS-kou.

  Frame 4218.png

ID návrhu

Každý návrh má svoj identifikátor (ID) , ktorý priraďuje poskytovateľ. Nájdete ho na kópii návrhu alebo v SMS-ke od nás. Túto SMS si určite ponechajte . Slúži na vzájomnú komunikáciu medzi poskytovateľom, zdravotnou poisťovňou, poistencom a NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).

  Frame 4218 (1).png

Lehota časovej dostupnosti

Podľa toho, akú medicínsku službu potrebujete, je určená lehota časovej dostupnosti , t. j. maximálna čakacia doba na daný výkon. Táto lehota začína plynúť dňom vyhotovenia návrhu. Líši sa podľa typu výkonu, na aký čakáte.

  Frame 4218 (2).png

Priradenie termínu

Poskytovateľ vám priradí najbližší voľný termín . Ak je váš zdravotný stav vážny alebo váš výkon vyžaduje viacero hospitalizácií, môže rozhodnúť o skoršom termíne. Zároveň môžete aj sami požiadať o neskorší termín.

  Frame 4218 (3).png

Čo ak nie je termín voľný

Môže sa stať, že termín na plánovaný výkon v tejto lehote, bohužiaľ, nie je voľný. Ak sa rozhodnete počkať, ostáva platný dohodnutý termín výkonu. Ak chcete skorší termín, môžete skúsiť osloviť iného poskytovateľa. Ak si vyberiete nezmluvného alebo zahraničného poskytovateľa, treba dať pozor na prípadné poplatky navyše.