Z uvedeného dôvodu sme zaviedli v rámci modulu eRECEPT viaceré kontroly pre operácie:

  • VyhladajPreskripcnyZaznam
  • UlozDocasnuZS.

Ich cieľom je pomôcť lekárnikom dodržať platnú legislatívu pri výdaji.

Kontroly určené pre operáciu VyhladajPreskripcnyZaznam

Pri metóde VyhladajPreskripcnyZaznam platí všeobecné pravidlo, že tie preskripčné záznamy, ktoré sa lekárni zobrazia po zavolaní metódy VyhladajPreskripcnyZaznam (platné, nevydané, nestornované), sa do finančného limitu ani do množstvového limitu (ak sú z podskupín B1.2 a B5) nezapočítavajú, pretože si ich pacient ešte nevyzdvihol.

Pri metóde VyhladajPreskripcnyZaznam sa započítavajú do finančného limitu a množstvového limitu (ak sú z podskupín B1.2 a B5):

  1. všetky blokované platné preskripčné záznamy, ktoré je možné v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca vyzdvihnúť, vrátane platných blokovaných preskripčných záznamov z predošlého kalendárneho mesiaca, pokiaľ si ich pacient nevyzdvihol;
  2. všetky dispenzačné záznamy, ktoré vznikli v priebehu aktuálneho kalendárneho mesiaca

Kontroly určené pre operáciu UlozDocasnuZS

Pri metóde UlozDocasnuZS sa započítavajú do finančného limitu a množstvového limitu (ak sú z podskupín B1.2 a B5):

  1. všetky blokované platné preskripčné záznamy, ktoré je možné v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca vyzdvihnúť, vrátane platných blokovaných preskripčných záznamov z predošlého kalendárneho mesiaca, pokiaľ si ich pacient nevyzdvihol;
  2. všetky dispenzačné záznamy, ktoré vznikli v priebehu aktuálneho kalendárneho mesiaca.

Podrobnosti k limitom týkajúcich sa inkontinenčných pomôcok uvádza Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2022 do 31.3.2022 v časti 2 - Limitové tabuľky: Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.
Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču

tabulka-2.PNG

  Upozornenie: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je nutné pravidelne sledovať z dôvodu štvrťročnej aktualizácie MZ SR.


Právomoc lekárnikov pri výdaji dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok

Paragraf 120 ods. 3 písm. e) zákona 362/2011 umožňuje osobe oprávnenej vydávať lieky nevydať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ak by výdajom dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky došlo k prekročeniu množstevného alebo finančného limitu podľa osobitného predpisu28) a osoba, ktorá žiada o vydanie dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky, odmietne zaplatiť cenu zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Údaje o množstvových a finančných limitoch sprístupňujeme aj lekárom

Napriek tomu, že nie sme v zmysle platnej legislatívy povinní zobrazovať lekárom pri predpise inkontinenčných pomôcok informácie k finančnému alebo množstvovému limitu konkrétneho poistenca, pripravili sme kontroly v rámci operácie UlozPreskripcnyZaznam.

Lekár už pri predpise dostane informáciu o prekročení, resp. zostatku finančného limitu pri 2. resp. 3. stupni inkontinencie, ako aj informáciu o prekročení, resp. zostatku množstvového limitu u pomôcok z podskupín B1.2 a B5 pri 3. stupni inkontinencie.

Pre lekárov sme pripravili aj ďalšie kontroly v rámci operácie UlozPreskripcnyZaznam. Sú zamerané na odporúčania, resp. poverenia a predpis neatestovanými lekármi. Viac sa dočítate v tomto článku.